พิธีเปิดอาคารห้องสมุด/อาคารโรงฝึกงาน,อาคารเรียน สปช.105/29 ของโรงเรียนห้วยยอด(กลึงวิทยาคาร)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top