Share

ขั้นตอนการขอใช้อีเมล์ภาครัฐ (OBEC Mail) สำหรับการใช้งานระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e-GP)

1. เข้าใช้งาน คลิกที่นี่
2. ลงทะเบียนขอใช้อีเมล์ คลิกที่นี่
3.กรอกข้อมูลของท่านให้ครบถ้วน กดปุ่ม Submit
4. ตรวจสอบข้อมูลจากหน้าต่างโต้ตอบ await with movies streaming และจดบันทึกข้อมูลอีเมล์ของท่านไว้เป็นความลับ
5. เมื่อท่านได้รับอีเมล์และรหัสผ่านแล้ว ท่านสามารถตรวจสอบอีเมล์ได้ที่ www.obecmail.obec.go.th

คู่มือการใช้ OBECMAIL

Scroll to Top