Share
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ พ.ศ.2566

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
      – ประจำเดือนตุลาคม 2565

– ประจำเดือนพฤศจิกายน 2565

   – ประจำเดือนธันวาคม 2565

– ประจำเดือนมกราคม 2566

   – ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566

   – ประจำเดือนมีนาคม 2566

   – ประจำเดือนเมษายน 2566

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี พ.ศ.2565

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รอบ 6 เดือน)

Scroll to Top