การปกป้องคุ้มครองเด็ก (Child Safeguarding)

Share
วันศุกร์ที่ 10 พ.ย.2566
       นายปรีชา หมีนคลาน รองผอ.สพป.ตรัง เขต 2 เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การปกป้องคุ้มครองเด็ก (Child Safeguarding) เป็นกระบวนการหนึ่งในการบริหาร จัดการศึกษาของสถานศึกษาที่จะดำเนินงานช่วยเหลือนักเรียน ที่มีขั้นตอน วิธีการและเครื่องมือการทำงานที่ชัดเจน โดยการมีส่วนร่วมของบุคลากร และเครือข่ายที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา มีโรงเรียนส่งบุคลากรเข้าร่วมการอบรมในครั้งนี้ จำนวน 4 โรงเรียน ดังนี้ โรงเรียนบ้านสายควน โรงเรียนบ้านแหลมมะขาม โรงเรียนบ้านพรุเตย และโรงเรียนบ้านห้วยต่อ จำนวนผู้เข้าอบรมทั้งหมด 56 คน ณ ห้องประชุมโ่รงเรียนบ้านสายควน อ.สิเกา จ.ตรัง

 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top