Performance Agreement : PA

Share
  • วันพุธที่ 16 สิงหาคม 2566 นางพัทธนันท์ นิลพัฒน์ ผอ.สพป.ตรัง เขต 2 เป็นประธาน การประชุมเตรียมความพร้อมการประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง (Performance Agreement : PA) ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ศึกษานิเทศก์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 1/2566 มีผู้ทรงคุณวุฒิและศึกษานิเทศก์ในสังกัด จำนวน 44 ท่าน เพื่อรับทราบแนวทางการประเมินผลการพัฒนางาน และกำหนดปฏิทินลงตรวจประเมินสถานศึกษาในสังกัดณ ห้องประชุมอันดามัน 3 สพป.ตรัง เขต 2

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top