การประชุมสร้างความเข้าใจการติดตาม ประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของ สพฐ.

Share

นางพัทธนันท์ นิลพัฒน์ ผอ.สพป.ตรัง เขต 2 นายดุสิต ลัคนาศิโรรัตน์ รอง ผอ.สพป.ตรัง 2  นายปรีชา หมีนคลาน รอง ผอ.สพป.ตรัง 2 นางอัมพิกา อักษรสว่าง รอง ผอ.สพป.ตรัง 2 พร้อมหัวหน้ากลุ่มงาน  สพป.ตรัง เขต 2  เข้าร่วมการประชุมสร้างความเข้าใจการติดตาม ประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ผ่านระบบออนไลน์  ณ ห้องอันดามัน 4 สพป.ตรัง เขต 2 เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2567  

มีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาได้รับทราบแนวทางในการติดตาม ประเมินผลและสร้างความเข้าใจในการรายงานผลที่ตรงกันอย่างมีประสิทธิภาพ

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top