Share
คู่มือและมาตรฐานการให้บริการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2

คู่มือการให้บริการงานธุรการ คลิกดูรายละเอียด
คู่มือการให้บริการงานไปรษณีย์ คลิกดูรายละเอียด
คู่มือการให้บริการขอสำเนาทะเบียนประวัติ คลิกดูรายละเอียด
คู่มือการให้บริการขอทำบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ คลิกดูรายละเอียด
คู่มือการให้บริการขอหนังสือรับรองเงินเดือน คลิกดูรายละเอียด
คู่มือการใช้รถยนต์ส่วนกลาง ของ สพป.ตรัง เขต 2 คลิกดูรายละเอียด
คู่มือการใช้ห้องประชุมของ สพป.ตรัง เขต 2 คลิกดูรายละเอียด

     กระบวนงานลดขั้นตอนและระยะเวลาของการปฏิบัติราชการ คลิกดูรายละเอียด
     การขอรับหนังสือรับรองเงินเดือนเพื่อกู้เงินสวัสดิการ คลิกดูรายละเอียด
     การขอประชาสัมพันธ์งานและกิจกรรมหน่วยงาน คลิกดูรายละเอียด
     การขอมีบัตรประจำตัวข้าราชการ/ข้าราชการบำนาญ/ลูกจ้างประจำ/พนักงานราชการ คลิกดูรายละเอียด
     การขอหนังสือค้ำประกันผู้ต้องหา คลิกดูรายละเอียด
     การขอคัดสำเนาทะเบียนประวัติ กพ.7/ก.ค.ศ.16 คลิกดูรายละเอียด
     การขอข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา คลิกดูรายละเอียด
     การขอเบิกเงินค่ารักษาพยาบาลข้าราชการ/ข้าราชการบำนาญ/ค่าเล่าเรียนบุตร คลิกดูรายละเอียด
     การขอหนังสือรับรองเงินเดือน คลิกดูรายละเอียด
     การขอซื้อเอกสารสำคัญทางการศึกษา(แบบพิมพ์ต่างๆ) คลิกดูรายละเอียด
     การขออนุญาตพานักเรียนไปนอกสถานศึกษา คลิกดูรายละเอียด
     การขออนุญาตให้เข้าเรียนในสถานศึกษา กศน. คลิกดูรายละเอียด
     การขออนุญาตจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว คลิกดูรายละเอียด

ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการประจำปี พ.ศ. 2565 (รอบ 6 เดือน)

รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

Scroll to Top