Share

คู่มือการปฏิบัตงานเกี่ยวกับการร้องเรียน/ร้องทุกข์

  * กฎหมายน่ารู้  
        – ข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยจรรยาบรรณของวิชาชีพ พ.ศ.2556
         – คู่มือเส้นทางครูมืออาชี
         – พ.ร.บ.ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547
         – พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
         – ประกาศ สพป.ตรัง เขต 2 เรื่องประมวลจริยธรรมของข้าราชการเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของข้าราชการ สพป.ตรัง เขต 2 พ.ศ. 2559
         – ประกาศ  สพป.ตรัง เขต 2 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมประมวลจริยธรรมของข้าราชการ เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของข้าราชการใน สพป.ตรัง เขต 2
         – แนวทางปฏิบัติเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุมคามทางเพศในการทำงาน สพป.ตรัง เขต 2

 ** คู่มือการดาเนินการทางวินัย  
         – คู่มือการดำเนินการทางวินัย
                 – ขั้นตอนการการดำเนินงานวินัยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

 *** ปรึกษา ร้องทุกข์ ร้องเรียน
          – คู่มือการปฏิบัตงานการรับเรื่องร้องเรียน
          – ช่องทางปรึกษา ร้องทุกข์ ร้องเรียน
          – แบบคำขอข้อมูลข่าวสาร

Scroll to Top