จัดทำแผนปฏิบัติการ

Share
         สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2 ประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2567
ระหว่างวันที่ 20 – 21 ตุลาคม 2566 ณ โรงแรมอันดามัน ลันตา รีสอร์ท อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่
         นางพัทธนันท์ นิลพัฒน์ ผอ.สพป.ตรัง เขต 2 พร้อมด้วยรองผอ.สพป.ตรัง เขต 2 , ผอ.กลุ่ม/หน่วย , ตัวแทนผู้บริหารสถานศึกษา(ผู้ประสานงานอำเภอ) , ประธานเครือข่ายสถานศึกษา , ตัวแทนคณะกรรมการ ก.ต.ป.น. เพื่อทบทวนแผนพัฒนาขั้นพื้นฐาน ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2566 – 2570 และเพื่อกำหนดทิศทางการพัฒนาการศึกษาในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 วิสัยทัศน์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ แนวทางการพัฒนา ตัวชี้วัด และค่าเป้าหมาย

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top