ติดตามเยี่ยมเยียนการเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 เครือข่ายรัษฎาผดุงวิทย์ และเครือข่ายสถานศึกษากันตัง

Share

เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2567 นายวิชชุ อายุสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งสมอ นางวัลภา จันทร์มีศรี ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.ตรัง เขต 2 และนายเจษฎาภรณ์ แสงสุวรรณ์ ศึกษานิเทศก์ ได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2 ให้ติดตาม เยี่ยมเยียน การเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 โรงเรียนบ้านต้นไทร และ โรงเรียนบ้านหนองศรีจันทร์ เครือข่ายรัษฎาผดุงวิทย์ อ.รัษฎา จ.ตรัง

 

นายฉลอง ภักดี ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสีหราษฎร์ศรัทธา นายอุทัย แก้วรุ่งเรือง ศึกษานิเทศก์ นายวิทยา       ชูแก้ว นิติกรปฏิบัติการ สพป.ตรัง เขต 2 ได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2 ให้ติดตาม เยี่ยมเยียน การเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 โรงเรียนบ้านบางเป้า และ โรงเรียนบ้านปาเต เครือข่ายสถานศึกษากันตัง อ.กันตัง จ.ตรัง เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2567

 

เพื่อให้โรงเรียนมีความพร้อมสำหรับการจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา และนโยบาย/จุดเน้นของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในเรื่องของการลดภาระการประเมินของสถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุดกับผู้เรียน

 

ซึ่งจะมีการประเมินผลตามประเด็นของคณะทำงานแต่ละชุดที่ออกติดตามฯ ตั้งแต่วันที่ 27 พฤษภาคม – 7มิถุนายน 2567 ภายในวันที่ 14 มิถุนายน 2567 เพื่อนำมาเป็นแนวทางในการจัดการศึกษา และพัฒนาคุณภาพผู้เรียนต่อไป

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top