Share

นโยบาย และ จุดเน้น ของ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2

1. นโยบายด้านความปลอดภัย
จุดเน้นที่ นักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา ปลอดภัยจากภัยทุกรูปแบบ
จุดเน้นที่ จัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีสุขภาวะที่ดี และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม “โรงเรียน สะอาด น่าดู        
               น่าอยู่น่าเรียน ทำงานด้วยความสุข

2. นโยบายด้านโอกาส
จุดเน้นที่ 3 พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน และป้องกัน นักเรียนหลุดออกจากระบบการศึกษา
จุดเน้นที่ เด็กปฐมวัยที่มีอายุ 3-6 ปี และผู้เรียนระดับ การศึกษาขั้นพื้นฐาน และเด็กพิเศษ เข้าถึงโอกาสทางการ ศึกษา

3. นโยบายด้านคุณภาพ
จุดเน้นที่ 5 นักเรียนอ่านออก เขียนได้ คิดคำนวณได้
จุดเน้นที่ 6 ส่งเสริมจัดการศึกษาตามแนวพระบรมราโชบาย รัชกาลที่ 10 สู่การปฏิบัติ  
จุดเน้นที่ 7 นำผล RT, NT, O-NET หรือผลการประเมินคุณภาพผู้เรียนอื่น ๆ ไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
จุดเน้นที่ 8 พัฒนาการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) และทักษะ ภาษาอังกฤษ
จุดเน้นที่ ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ ประวัติศาสตร์ หน้าที่พลเมือง คุณธรรม จริยธรรม และประชาธิปไตยในโรงเรียน
จุดเน้นที่ 10 พัฒนาผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีสมรรถนะตามมาตรฐานตำแหน่งและ
                มาตรฐานวิชาชีพ

4. นโยบายด้านประสิทธิภาพ
จุดเน้นที่ 11 ส่งเสริมการบริหารจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วม โดยใช้ภาคีเครือข่าย
จุดเน้นที่ 12 มุ่งเน้นการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ทุกระดับ
จุดเน้นที่ 13 นำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ ที่ยั่งยืน
จุดเน้นที่ 14 มุ่งเน้นคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ภายในสถานศึกษา

Scroll to Top