ประชุมทีมผู้บริหาร สพป.ตรัง เขต 2

Share

นางพัทธนันท์ นิลพัฒน์ ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2 (สพป.ตรัง) นายดุสิต  ลัคนาศิโรรัตน์ รอง ผอ. สพป.ตรัง เขต 2 นายปรีชา หมีนคลาน รองผอ.สพป.ตรัง เขต 2 นางอัมพิกา อักษรสว่าง รอง ผอ.สพป.ตรัง เขต 2 พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่ม และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ประชุมทีมผู้บริหาร สพป.ตรัง เขต 2 เพื่อขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาของ สพป.ตรัง เขต 2 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2567 ณ ห้องประชุมอันดามัน 4 สพป.ตรัง เขต 2 

โดยมีการพบปะพูดคุย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการดำเนินงานในหน้าที่ความรับผิดชอบของสพป.ตรัง เขต 2 อันจะเป็นประโยชน์ต่อการประสานการปฏิบัติราชการ ชี้แจงข้อมูลข่าวสาร ตลอดจนปรึกษาข้อราชการระหว่างผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการ และติดตามการทำงาน เช่น การขับเคลื่อนการระดมทุนการศึกษา 60 ปี ครองราชย์ ในวันเสาร์ที่ 15 มิถุนายน 2567 เพื่อช่วยเหลือนักเรียนที่ประสบอุบัติเหตุได้รับผลกระทบทางร่างกาย และ จิ ตใจ และช่วยเหลือนักเรียนที่ประสบภัยพิบัติต่างๆ ,การบริหารงบประมาณโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปี และแผนปฏิบัติราชการ สพฐ., การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย , การดำเนินงานขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณภาพตามนโยบาย 1 อำเภอ 1 โรงเรียนคุณภาพ สพป.ตรัง เขต 2 ,การจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต และการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน ของ สพป.ตรัง เขต 2

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top