ประชุมสัมมนาผู้อำนวยการสถานศึกษาและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง สังกัด สพป.ตรัง เขต 2 ครั้งที่ 1/2567

Share

ประชุมสัมมนาผู้อำนวยการสถานศึกษาและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง สังกัด สพป.ตรัง เขต 2 ครั้งที่ 1/2567

 

นางพัทธนันท์ นิลพัฒน์ ผอ.สพป.ตรัง เขต 2 เป็นประธานการประชุมสัมมนาผู้อำนวยการสถานศึกษาและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง สังกัด สพป.ตรัง เขต 2 ครั้งที่ 1/2567 โดยมีนายดุสิต ลัคนาศิโรรัตน์ รอง ผอ.สพป. ตรัง เขต 2 นายปรีชา หมีนคลาน รองผอ.สพป.ตรัง เขต 2 นางอัมพิกา อักษรสว่าง รองผอ.สพป.ตรัง เขต 2 พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ สพป.ตรัง เขต 2  ผู้อำนวยการสถานศึกษาในสังกัด สพป.ตรัง เขต 2 เข้าร่วม ณ ห้องประชุมโรงแรมวัฒนา พาร์ค อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2567

 

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อมอบนโยบายสำคัญจากกระทรวงศึกษาธิการ  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน แนะนำผู้อำนวยการสถานศึกษา ที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่ และการขับเคลื่อนนโยบายพร้อมแจ้งข้อราชการ การบริหารจัดการศึกษาที่เกี่ยวข้องจากกลุ่มงานของ สพป.ตรัง เขต 2 ไปยังผู้อำนวยการสถานศึกษาในสังกัด

 

ทั้งนี้ได้มีพิธีมอบโล่รางวัลและเกียรติบัตร จำนวน 3 รายการหลัก ประกอบด้วย

  1. รางวัลระดับชาติ จำนวน 4 รายการ คือ สถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ,โรงเรียนทีมีแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practise) การน้อมนำพระบรมราโชบายของในหลวงรัชกาลที่ 10 สู่การปฏิบัติ ระดับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน,ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ (ITA Online) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ซึ่งมีสถานศึกษาที่ได้ผลการประเมิน ระดับ AA จำนวน 39 แห่ง, ผลการคัดเลือกผู้บริหาร ผู้สอน และผู้สนับสนุน กิจการลูกเสือดีเด่น ประจำปี 2566
  2. รางวัลการคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบนักเรียนไทยสุขภาพดี รุ่นที่ 7 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
  3. รางวัลการตัดเลือกห้องเรียน ตามกิจกรรม 1 โรงเรียน 1 ห้องเรียนแห่งความสุข ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

นอกจากนั้นบริษัทสยามสไมล์ สาขาตรัง ได้มอบโล่ดีเด่น ประกาศนียบัตรดีเด่นให้กับครูและสถานศึกษามอบทุนการศึกษาและคืนเงินกรณีที่โรงเรียนดำเนินการด้านประกันภัยตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดอีกด้วย 

 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top