ประชุมออนไลน์ ผอ.สพท. “เตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 ด้านความปลอดภัย”

Share

วันอังคารที่ 21 พฤษภาคม 2567 ณ ห้องประชุมอันดามัน 1 สพป.ตรัง เขต 2 นางพัทธนันท์ นิลพัฒน์  ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2 (สพป.ตรัง) นายปรีชา หมีนคลาน รอง ผอ.สพป.ตรัง   ผอ.กลุ่มงาน สพป.ตรัง เขต 2 และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมออนไลน์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (สพท.) เรื่อง เตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 ด้านความปลอดภัย ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยมีว่าที่ร้อยตรี ธนุ วงษ์จินดาเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธาน

 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้ตระหนักและให้ความสำคัญกับการแพร่ระบาดของบุหรี่ไฟฟ้า ซึ่งเด็กและเยาวชนในสังกัดสามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์ได้ง่ายและเร็วขึ้น มีการใช้และเสพบุหรี่ไฟฟ้าจากที่เป็นข่าวอยู่ในขณะนี้ ซึ่งจากสถานการณ์ปัจจุบันยังคงมีการแพร่ระบาดเข้าไปยังสถานศึกษา ทำให้นักเรียน มีการใช้และเสพกันอยู่ในวงกว้าง ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้มีความห่วงใยต่อเหตุการณ์ดังกล่าว เพื่อเป็นการป้องกัน ควบคุม และแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดบุหรี่ไฟฟ้าในสถานศึกษา ให้มีประสิทธิภาพ เป็นรูปธรรม อย่างยั่งยืน สพฐ.จึงขอให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเน้นย้ำสถานศึกษาในสังกัด ในการป้องกัน ควบคุม และแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดบุหรี่ไฟฟ้าในสถานศึกษา ,ประสานสถานีตำรวจ และฝ่ายปกครอง หรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ วางแผนร่วมออกตรวจ บริเวณหน้าประตูโรงเรียนรวมทั้งบริเวณในและนอกสถานศึกษาทุกวัน และให้สถานศึกษาต้องเป็นที่ปลอดบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้า ,ให้สถานศึกษาบูรณาการให้องค์ความรู้ รู้เท่าทันพิษภัยของบุรี่และบุหรี่ไฟฟ้า และให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รวบรวมรายงานผลการดำเนินงานของสถานศึกษาเป็นประจำทุกสัปดาห์

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top