พิธีปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เทคนิคการใช้งานสีชอร์คน้ำมัน สำหรับการสร้างสื่อทัศนวัสดุ (Visual Materials) เพื่อกระตุ้นการเรียนรู้ พัฒนาความคิดสร้างสรรค์ และการแสดงออกอย่างอิสระ สำหรับครูผู้สอนระดับปฐมวัยและระดับประถมศึกษา

Share

นางพัทธนันท์ นิลพัฒน์ ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2 (สพป.ตรัง เขต 2) เป็นประธานในพิธีปิดอบรมเชิงปฏิบัติการ เทคนิคการใช้งานสีชอร์คน้ำมัน สำหรับการสร้างสื่อทัศนวัสดุ (Visual Materials) เพื่อกระตุ้นการเรียนรู้ พัฒนาความคิดสร้างสรรค์ และการแสดงออกอย่างอิสระ สำหรับครูผู้สอนระดับปฐมวัยและระดับประถมศึกษา โดยมีการมอบเกียรติบัตร ให้กับผู้เข้ารับการอบรม ณ ห้องประชุมโรงเรียนห้วยยอด (กลึงวิทยาคาร) โดยมีนายดุสิต  ลัคนาศิโรรัตน์ รอง ผอ.สพป.ตรัง เขต 2 นางทิพวรรณ จันดี ผอ.โรงเรียยนห้วยอด (กลึงวิทยาคาร) นายเอกทัศน์ เดชอรัญ ผอ.โรงเรียนบ้านหน้าเขา ผอ.กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา และเจ้าหน้าที่ สพป.ตรัง ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2567

 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top