รับโล่ประกาศเกียรติคุณ

Share
     นางพัทธนันท์ นิลพัฒน์ ผอ. สพป.ตรังเขต ๒ รับโล่ประกาศเกียรติคุณ เป็นสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามีผลการปฏิบัติงานเป็นเลิศ
    นายวัฒนา ชูประสิทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแหลมไทร สพป.ตรัง เขต ๒ รับโล่ประกาศเกียรติคุณ เป็นโรงเรียนมีผลการปฏิบัติงานเป็นเลิศภายใต้โครงการพัฒนานักจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ สู่การขยายผลพื้นที่ต้นแบบด้วยกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) โดยสำนักพัฒนาคุณภาพครูและสถานศึกษา ได้ดำเนินงานโครงการพัฒนานักจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ สู่การขยายผลพื้นที่ต้นแบบมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาครูแกนนำและนักจัดการเรียนรู้ด้วยหลักสูตรการอบรมเชิงปฏิบัติการระยะสั้น ติดตามผลการนำไปใช้จริงในห้องเรียน และสร้างเครือข่ายในพื้นที่
    ในการนี้ โรงเรียนบ้านแหลมไทร จัดนิทรรศการและนำเสนอผลงาน “โครงงานชุดอนุบาลปูม้าพลังงานแสงอาทิตย์”คุณครูภณิดา ชูช่วยสุวรรณ ครูโรงเรียนบ้านแหลมไทร และเด็กหญิงกันติศา วาราช นักเรียนบ้านแหลมไทร ร่วมเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้สู่การพัฒนาผู้เรียนเป็น Active Learner ในงานวันเปิดบ้านห้องเรียนต้นแบบ Active Learning โครงการพัฒนานักจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ สู่การขยายผลพื้นที่ต้นแบบโรงเรียนบ้านคลองคุ้ย เป็นตัวแทนในการพิธีเปิด ชุด เสียงดนตรีในขวดแก้วเมื่อวันศุกร์ที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. – ๑๕.๐๐ น. ณ ห้องพิโอนี่ ชั้น 6 ณ โรงแรม TK Convention กรุงเทพมหานคร

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top