สพป.ตรัง เขต 2 จัดการแข่งขันทางวิชาการด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2567 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

Share

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2 (สพป.ตรัง เขต 2) จัดการแข่งขันทางวิชาการด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2567 ณ โรงเรียนห้วยยอด (กลึงวิทยาคาร) อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2567

 

เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนได้พัฒนาขีดความสามารถทางวิชาการอย่างเต็มศักยภาพ ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้สู่เวทีโลก เป็นการส่งเสริมวัฒนธรรมการเรียนรู้ของนักเรียน ตลอดจนเป็นการสร้างบรรยากาศทางวิชาการขับเคลื่อนการพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง ให้มีความทันสมัย เพื่อยกระดับความสามารถของนักเรียนให้ก้าวสู่ความเป็นสากล

 

โดยนางพัทธนันท์ นิลพัฒน์ ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2 (สพป.ตรัง เขต 2) นายปรีชา หมีนคลาน รอง ผอ.สพป.ตรัง เขต 2 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมความเรียบร้อยทั่วไป ณ สนามสอบ ซึ่งคณะกรรมการดำเนินการสอบแข่งขันทางวิชาการฯ ได้ดำเนินการให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย บริสุทธิ์ ยุติธรรม

 

มีนักเรียนสมัครเข้าสอบแข่งขัน จำนวน 517 คน จาก 16 โรงเรียน แยกเป็นสมัครสอบแข่งขันด้านคณิตศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 6  จำนวน 165 คน สมัครสอบแข่งขันด้านคณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 จำนวน 6 คน และสมัครสอบแข่งขันด้านวิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 6  จำนวน 346 คน ใช้ห้องสอบจำนวน 16 ห้องสอบ

 

การประกาศผลการสอบแข่งขันรอบแรกในวันที่ 25 มีนาคม 2567 และกระบวนการจัดกิจกรรมพัฒนาความสามารถนักเรียนรอบที่สอง ระดับประเทศ วันที่ 18 พฤษภาคม 2567 (พร้อมกันทั่วประเทศ) และรอบที่สาม ระดับนานาชาติ ระหว่างเดือนกรกฎาคม – พฤศจิกายน 2567

 

ทั้งนี้ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนดจัดการแข่งขันทางวิชาการด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2567 รอบแรก ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ในวันที่ 17 มีนาคม 2567 พร้อมกันทั่วประเทศ

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top