สพป.ตรัง เขต 2 จัดประชุมการตัดสินการเขียนความประทับใจที่มีต่อพระราชกรณียกิจสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

Share

นางพัทธนันท์ นิลพัฒน์ ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2 (สพป.ตรัง) เป็นประธานการ ประชุมการตัดสินการเขียนความประทับใจที่มีต่อพระราชกรณียกิจสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี โดยมีนางสาวสุเมตตา คงสง ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.ตรัง เขต 2 ศึกษานิเทศก์ สพป.ตรัง เขต 2 และคณะกรรมการการดำเนินกิจกรรมการเขียนความประทับใจที่มีต่อพระราชกรณียกิจสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เข้าร่วม ณ ห้องประชุมอันดามัน 4 เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2567 

 

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ 2 เมษายน 2567 และเป็นการดำเนินการตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการให้จัดการศึกษาโดยเล็งเห็นความสำคัญ และปลูกฝังให้มีความจงรักภักดีต่อสถาบันหลักของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ รวมทั้งนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ส่งเสริมการอ่านเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต จึงจัดกิจกรรมการเขียนความประทับใจที่มีต่อพระราชกรณียกิจสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ 2 เมษายน 2567

ในการนี้ สพป.ตรัง เขต 2 แจ้งโรงเรียนทุกโรงในสังกัดประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ครูผู้สอนและนักเรียนที่มีความสนใจเขียนความประทับใจเมื่ออ่านและชมพระราชกรณียกิจ ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ผ่านสื่อต่าง ๆ โดยกำหนดส่งผลงานภาษาไทยและภาษาอังกฤษ อย่างละ 2 ผลงาน รวม 4 ผลงาน แบ่งออกเป็นประเภทระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษา และครูผู้สอน

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top