สพป.ตรัง เขต 2 จัดประชุมคณะทำงานผู้รับผิดชอบการรายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ สพป.ตรัง เขต 2 ออนไลน์ (ITA Online)

Share

นายปรีชา หมีนคลาน รอง ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาตรัง เขต 2 (สพป.ตรัง เขต 2) ได้รับมอบหมาย   จากนางพัทธนันท์ นิลพัฒน์ ผอ.สพป.ตรัง เขต 2 เป็นประธานประชุมคณะทำงานผู้รับผิดชอบการรายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ สพป.ตรัง เขต 2 ออนไลน์ (ITA Online) ผ่านระบบ Zoom Meeting โดยมีนายชัยยุทธ สมบูรณ์ ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ นางวัลภา จันทร์มีศรี  ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาสพป.ตรัง เขต 2 และคณะทำงานฯ ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2567 ณ ห้องประชุมอันดามัน 4 สพป.ตรัง เขต 2

 

เพื่อเตรียมความพร้อมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ สพป.ตรัง เขต 2 และสถานศึกษาออนไลน์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยกำหนดให้มีการประชุมเชิงปฏิบัติการการสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษา วันที่ 4 – 5 มิถุนายน 2567 และวันที่ 10 มิถุนายน 2567 จำนวน 3 รุ่น ๆ ละ 1 วัน ณ ห้องประชุมโรงเรียนห้วยยอด (กลึงวิทยาคาร) ,วันที่ 6 มิถุนายน 2567 ประชุมบุคลากร สพป.ตรัง เขต 2 เพื่อสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ณ ห้องประชุมอันดามัน 3 สพป.ตรัง เขต 2 และประชุมผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เรื่อง การเสริมสร้าง และมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานสถานศึกษา ณ โรงแรมวัฒนา พาร์ค อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง จำนวน 1 รุ่น

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top