สพป.ตรัง เขต 2 จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงานขับเคลื่อนการนำนโยบาย จุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ สพฐ. และสพท. สู่การปฏิบัติ ด้านที่ 1 ตัวชี้วัดที่ 6 – 7

Share

นางพัทธนันท์ นิลพัฒน์ ผอ.สพป.ตรัง เขต 2 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานขับเคลื่อนการนำนโยบาย จุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (สพท.) สู่การปฏิบัติ เพื่อดำเนินงานให้เป็นรูปธรรมอย่างชัดเจน มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุดต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยมีคณะกรรมการดำเนินงานด้านที่ 1 ด้านทักษะการวางแผนกลยุทธ์ การใช้เครื่องมือหรือนวัตกรรมทางการบริหาร ตัวชี้วัดที่ 6 – 7 เข้าร่วม เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2567 ณ ห้องประชุมอันดามัน 4 สพป.ตรัง 2

 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top