สพป.ตรัง เขต 2 จัดประชุมคณะทำงานกลั่นกรองข้อตกลงในการพัฒนางาน (Performance Agreement : PA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

Share

นางพัทธนันท์ นิลพัฒน์ ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2 (สพป.ตรัง เขต 2) เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมคณะทำงานกลั่นกรองข้อตกลงในการพัฒนางาน (Performance Agreement : PA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยมีนายดุสิต ลัคนาศิโรรัตน์ รอง ผอ.สพป.ตรัง เขต 2 นางอัมพิกา อักษรสว่าง รอง ผอ.สพป.ตรัง เขต 2 และคณะทำงานกลั่นกรองข้อตกลงในการพัฒนา (PA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เข้าร่วม ณ ห้องประชุมอันดามัน 3 สพป.ตรัง เขต 2 เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2567

 

เพื่อร่วมกันพิจารณากลั่นกรองข้อตกลงในการพัฒนางาน (Performance Agreement : PA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ตำแหน่งอำนวยการสถานศึกษา/รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด มีความสอดล้องกับเป้าหมาย บริบทของสถานศึกษา สพป.ตรัง เขต 2 นโนบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และกระทรวงศึกษาธิการ โดยให้แต่ละคณะ ฯ  สรุปข้อเสนอแนะพอสังเขป    

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top