สพป.ตรัง เขต 2 จัดประชุมคณะกรรมการติดตาม เยี่ยมเยียนการเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 โรงเรียนสังกัด สพป.ตรัง เขต 2

Share

นายปรีชา หมีนคลาน รอง ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาตรัง เขต 2 (สพป.ตรัง เขต 2) ได้รับมอบหมาย   จากนางพัทธนันท์ นิลพัฒน์ ผอ.สพป.ตรัง เขต 2 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการติดตาม เยี่ยมเยียนการเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 โรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2 เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2567 ณ ห้องประชุมอันดามัน 3 

 

เพื่อให้โรงเรียนมีความพร้อมสำหรับการจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา และนโยบาย/จุดเน้นของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในเรื่องของการลดภาระการประเมินของสถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุดกับผู้เรียน ระหว่างวันที่ 27  พฤษภาคม 2567 ถึงวันที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2567 โดยกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ได้จัดทำแบบติดตามผลการดำเนินงานการเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 ของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2 ซึ่งมีประเด็นการติดตามเยี่ยมเยียนฯ แบ่งออกเป็น 4 ตอน ดังนี้ ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของโรงเรียน ตอนที่ 2 การเตรียมความพร้อมตามมาตรการของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตอนที่ 3 การดำเนินงานตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน (นโยบายเรียนฟรี 15 ปี) ตอนที่ 4 ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะอื่นๆ

 

ที่ประชุมมีการพิจารณาความเหมาะสมของเนื้อหาในแบบติดตาม เยี่ยมเยียนการเตรียมความพร้อมเปิด    ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 และกำหนดวันส่งผลการติดตามเยี่ยมเยียนฯ

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top