สพป.ตรัง เขต 2 จัดประชุมสามัญประจำปีสวัสดิการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2 ครั้งที่ 1/2567

Share

นายดุสิต ลัคนาศิโรรัตน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ รักษาราชการแทน ผอ.สพป.ตรัง เขต 2 เป็นประธานการประชุมสามัญประจำปีสวัสดิการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2 ครั้งที่ 1/2567 โดยมีคณะกรรมการประชุมฯ สมาชิกฯ เข้าร่วม ณ ห้องอันดามัน 3  สพป. ตรัง เขต 2 เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

ที่ประชุมแจ้งเรื่องเพื่อทราบ จำนวน 4 เรื่อง ประกอบด้วย เรื่อง ระเบียบ สพป.ตรัง เขต 2 ว่าด้วยการจัดสวัสดิการการออมและการให้กู้ยืมเงิน พ.ศ.2563 ฉบับลงวันที่ 31  สิงหาคม พ.ศ.2566,เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการสวัสดิการการออมและการให้กู้ยืมเงิน พ.ศ.2563,เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานปี 2566 และเรื่อง การจ่ายเงินปันผลเฉลี่ยคืนและดอกเบี้ยเงินรับฝาก ประจำปี 2566

มีเรื่องเพื่อพิจารณาจำนวน 1 เรื่อง คือ เรื่อง การกำหนดแผนใช้จ่ายสำหรับปีต่อไป

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top