สพป.ตรัง เขต 2 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้วิชาประวัติศาสตร์ ด้วยกระบวนการ 1S2C

Share

นายปรีชา หมีนคลาน รอง ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาตรัง เขต 2 (สพป.ตรัง เขต 2) ได้รับมอบหมาย   จากนางพัทธนันท์ นิลพัฒน์ ผอ.สพป.ตรัง เขต 2 เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้วิชาประวัติศาสตร์ ด้วยกระบวนการ 1S2C ณ ห้องประชุมโรงเรียนห้วยยอด (กลึงวิทยาคาร)  เมื่อวันอังคารที่ 21 พฤษภาคม 2567

 

เพื่อพัฒนาครูผู้สอนวิชาประวัติศาสตร์ให้มีความรู้ความเข้าใจวิธีการสอนวิชาประวัติศาสตร์ด้วยกระบวนการ 1S2C ,สังเกตการจัดการเรียนรู้วิชาประวัติศาสตร์ของครูผู้สอน ด้วยกระบวนการ 1S2C ,ส่งเสริมให้ครูผู้สอนวิชาประวัติศาสตร์สามารถสร้างนวัตกรรม และมีวิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศ โดยกำหนดกลุ่มเป้าหมาย คือ ครูผู้สอนวิชาประวัติศาสตร์ จำนวน 93 คน  14 เครือข่าย

 

มีการบรรยาย หัวข้อ การจัดการเรียนรู้วิชาประวัติศาสตร์ด้วยทักษะ 1S2C ,กิจกรรมรู้จักหลักฐานทางประวัติศาสตร์ ,กิจกรรมการจัดการเรียนรู้วิชาประวัติศาสตร์ด้วยทักษะ 1S2C, กิจกรรมการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้วิชาประวัติศาสตร์ และการจัดทำนวัตกรรมทางประวัติศาสตร์ด้วยทักษะ 1s2c ,ความเป็นมาของชนชาติไทย และเสาหลักของแผ่นดิน และการนิเทศติดตามการจัดการเรียนรู้วิชาประวัติศาสตร์ด้วยทักษะ 1S2C

 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top