สพป.ตรัง เขต 2 ประชุมคณะกรรมการตรวจแผนปฏิบัติการของสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

Share

นายดุสิต ลัคนาศิโรรัตน์ รอง ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2 (สพป.ตรัง เขต 2) ได้รับมอบหมายจากนางพัทธนันท์ นิลพัฒน์ ผอ.สพป.ตรัง เขต 2 เป็นประธานประชุมคณะกรรมการตรวจแผนปฏิบัติการของสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยมีนางสาวกัญณภิษฐ์ ทองเนื้อห้า  ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน สพป.ตรัง เขต 2 เจ้าหน้าที่ สพป.ตรัง เขต 2 และคณะกรรมการฯ ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม ณ ห้องประชุมอันดามัน 4 สพป.ตรัง เขต 2 เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2567

 

ด้วยสพป.ตรัง เขต 2 ให้สถานศึกษาในสังกัด จัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารและพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาให้ประสบผลสำเร็จตามภารกิจ เป้าประสงค์ กลยุทธ์และวิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้ และให้สถานศึกษาทุกแห่ง จัดส่งแผนปฏิบัติการดังกล่าว ให้สพป.ตรัง เขต 2 เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง สมบูรณ์

 

สพป.ตรัง เขต 2 ได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจแผนปฏิบัติการของสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เพื่อตรวจสอนแผนปฏิบัติการ ฯ ของสถานศึกษาให้มีความสมบูรณ์ ถูกต้อมตามแนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติการ โดยกำหนดเกณฑ์การตรวจแผนปฏิบัติการฯ รวม 20 หัวข้อ คิดเป็น 20 คะแนน มีเกณฑ์การตัดสินระดับคุณภาพ 3 ระดับ ดังนี้

1.ระดับ ปรับปรุง คือ คะแนน 1-10

2.ระดับ พอใช้ คือ คะแนน 11-15

3.ระดับ ดี คือ คะแนน 16-20

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top