สพป.ตรัง เขต 2 ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียนที่ตอบสนองการเปลี่ยนแปลงศตวรรษที่ 21 ด้วยโครงงานนวัตกรรมประสบการณ๋โลก IP ๒

Share

นางพัทธนันท์ นิลพัฒน์ ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2 (สพป.ตรัง) เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียนที่ตอบสนองการเปลี่ยนแปลงศตวรรษที่ 21 ด้วยโครงงานนวัตกรรมประสบการณ๋โลก (Phenomenal Based Learning   : IP )  ณ ห้องประชุมอันดามัน 1 สพป.ตรัง เขต 2 โดยมีนางสาวสุเมตตา คงสง ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.ตรัง เขต 2 ศึกษานิเทศก์ สพป.ตรัง เขต 2 เข้าร่วม เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2567

 

ด้วย สพป.ตรัง เขต 2 ได้ดำเนินงานโครงการโครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียนที่ตอบสนองการเปลี่ยนแปลงศตวรรษที่ 21 ด้วยโครงงานนวัตกรรมประสบการณ์โลก IP ๒  ตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เพื่อพัฒนาครูผู้สอนให้มีความรู้ความเข้าใจวิธีการสอนด้วยโครงงานนวัตกรรมจากประสบการณ์โลก IP ๒   สังเกตการณ์จัดการเรียนรู้ของครูผู้สอนด้วยโครงการนวัตกรรมจากประสบการณ์โลก IP และเพื่อให้ผู้เรียนสามารถสร้างนวัตกรรมด้วยโครงการงานนวัตกรรมประสบการณ์โลก IP

 และมีกำหนดจัดอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรโครงงานนวัตกรรม จากประสบการณ์โลก IP ระหว่างวันที่ 2-3 พฤษภาคม 2567 ทั้งนี้ คณะกรรมการดำเนินงานโครงการฯ ได้ร่วมกันพิจารณาการจัดทำหลักสูตรการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) โดยใช้รูปแบบการเรียนการสอนด้วยโครงงานนวัตกรรมจากประสบการณ์โลก IP  การเตรียมหัวข้อบรรยาย และอุปกรณ์ในการอบรมเชิงปฏิบัติการ

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top