สพป.ตรัง เขต 2 ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษา/พี่เลี้ยง (Coaching Team) ในหน้าที่ผู้อำนวยการสถานศึกษา ครั้งที่ 1/2566

Share

นางพัทธนันท์ นิลพัฒน์ ผอ.สพป.ตรัง เขต 2 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษา/พี่เลี้ยง (Coaching Team) ในหน้าที่ผู้อำนวยการสถานศึกษา ครั้งที่ 1/2566 โดยมีนายดุสิต ลัคนาศิโรรัตน์ รอง ผอ.สพป.ตรัง เขต 2 นายปรีชา หมีนคลาน รอง ผอ.สพป.ตรัง เขต 2 นางอัมพิกา อักษรสว่าง รอง ผอ.สพป.ตรัง เขต 2 นางจำเรียง ทองสุข ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.ตรัง เขต 2 และกรรมการที่ปรึกษาฯ เข้าร่วม เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2566 ณ ห้องประชุมอันดามัน 4 สพป.ตรัง เขต 2

ที่ประชุมแจ้งคำสั่ง สพป.ตรัง เขต 2 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษา/พี่เลี้ยง (Coaching Team) ในการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตามข้อตกลงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา แจ้งแนวทางการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของผู้อำนวยการสถานศึกษาในระยะเวลา 1 ปี

ที่ประชุมมีเรื่องเพื่อพิจารณา จำนวน 2 เรื่อง คือ แนวทางการให้คำปรึกษา/แนะนำ การปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาสังกัด สพฐ. ในระยะเวลา 1 ปี และการกำหนดปฏิทินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการที่ปรึกษาฯ (Coaching Team) จำนวน 4 คณะ

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top