สพป.ตรัง เขต 2 รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการต่อผู้ตรวจราชการฯ เขตตรวจราชการที่ 6

Share

นางพัทธนันท์ นิลพัฒน์ ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2 (สพป.ตรัง)  ร่วมต้อนรับผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ (นายชูสิน วรเดช) เขตตรวจราชการที่ 6 พร้อมคณะ ซึ่งเดินทางมาตรวจราชการและติดตามประเมินผลตามนโยบายการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ กรณีปกติ รอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เมื่อวันที่  20 พฤษภาคม 2567 ณ ห้องประชุมวิทยาลัยเทคนิคตรัง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง โดยมีหน่วยงานทางการศึกษาในจังหวัดตรัง รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการให้รับทราบ

 

ประเด็นการรายงานของหน่วยงานทางการศึกษา/สถานศึกษาในภาพรวม หน่วยงานละไม่เกิน 10 นาที ประกอบด้วยเรื่อง คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา/หน่วยงานฯ ,การเตรียมการ/การใช้จ่ายงบประมาณฯ  ปี 2567 ของสถานศึกษา/หน่วยงานฯ ,สรุปผลการดำเนินงานตามนโยบายการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการฯ (2 นโยบาย 10 ประเด็น) พร้อมปัญหา/อุปสรรค และข้อเสนอแนะ

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top