สพป.ตรัง เขต 2 ร่วมการประชุมขับเคลื่อนโครงการสุขาดี มีความสุข ผ่านโปรแกรม Zoom Meeting

Share

นางพัทธนันท์ นิลพัฒน์ ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2 (สพป.ตรัง)  นายดุสิต  ลัคนาศิโรรัตน์ นายปรีชา หมีนคลาน นางอัมพิกา อักษรสว่าง รอง ผอ.สพป.ตรัง เขต 2 พร้อมด้วยผอ.กลุ่มงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุมขับเคลื่อนโครงการสุขาดี มีความสุข ผ่านโปรแกรม Zoom Meeting ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2567 ณ ห้องประชุมอันดามัน 1  สพป.ตรัง เขต 2

 

โดยมีนายภูธร จันทะหงษ์  ปุณยจรัสธำรง ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เปิดการประชุม  ที่ประชุมมีการชี้แจงการประเมินโครงการสุขาดี มีความสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 สพฐ., การรายงานข้อมูลการดำเนินโครงการสุขาดี มีความสุข,ขั้นตอนการรายงานข้อมูลการดำเนินโครงการสุขาดี มีความสุข และเรื่องอื่น ๆ  

 

ซึ่งตามที่กระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายการศึกษาและแนวทางการขับเคลื่อนนโยบาย “เรียนดี มีความสุข” และจุดเน้นของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) เรื่อง การเสริมสร้างความสุขและความปลอดภัยของสถานศึกษา สพฐ. และได้ตระหนักถึงความสำคัญของห้องน้ำโรงเรียนที่จะต้องมีความสะอาด ปลอดภัย และเพียงพอต่อการใช้สอย โดยสำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้อนุมัติจัดสรรเงินเพื่อประโยชน์การศึกษาให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สำหรับเป็นค่าปรับปรุง ซ่อมแซมห้องน้ำนักเรียนให้กับโรงเรียนขนาดเล็กที่มีจำนวนนักเรียนตั้งแต่ 10 คน แต่ไม่เกิน 80 คน โรงเรียนละ 10,000 บาท โดยหลังจากนี้จะต้องมีการรายงานการขับเคลื่อนตามนโยบายดังกล่าวตามแบบประเมินเกณฑ์มาตรฐานห้องน้ำสถานศึกษา

 

สำหรับสพป.ตรัง เขต 2 มีโรงเรียนขนาดเล็กในสังกัดที่จะได้รับการจัดสรรงบประมาณเพื่อดำเนินการตามโครงการสุขาดี มีความสุข จำนวน 38 โรงเรียน

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top