สพป.ตรัง เขต 2 ร่วมกิจกรรมสร้างสรรค์ “โครงการโรงเรียนคำพ่อสอน”

Share

นางพัทธนันท์ นิลพัฒน์ ผอ.สพป.ตรัง เขต 2 นายวิเพลิน ชุมพล ผอ.โรงเรียนบ้านท่าส้ม คณะครู และนักเรียนบ้านท่าส้ม ระดับชั้นประถมศึกษา ร่วมกิจกรรมสร้างสรรค์ภายใต้โครงการโรงเรียนคำพ่อสอน ซึ่งสำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า (สคล.) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับเครือข่ายครูดีไม่มีอบายมุข ได้ดำเนินขึ้น ณ โรงเรียนบ้านท่าส้ม อำเภอกันตัง จ.ตรัง สังกัด สพป.ตรัง เขต 2

 

มีการจัดกิจกรรมให้น้อง ๆ นักเรียนได้แสดงความรัก ความสามัคคี และสร้างความอบอุ่นต่อกันทั้งจากคุณครูสู่ นักเรียน ,นักเรียน ต่อ เพื่อนนักเรียน ผู้ปกครองสู่นักเรียน และผู้ปกครองต่อคุณครู ผ่านการกอดบอกรัก และร้องเพลงที่มีเนื้อหาเป็นสื่อสร้างสรรค์ เช่น เพลง“ให้ครูรักเด็ก และเด็กรักครู” เพลงคำพ่อสอน“ และกิจกรรมการทำกระปุกออมสิน เพื่อส่งเสริมให้เด็กทำกิจกรรมอย่างสร้างสรรค์

พร้อมส่งเสริม สนับสนุนให้โรงเรียนน้อมนำกระแสพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เพื่อการปฏิรูปการศึกษา ลงสู่ภาคปฏิบัติที่นักเรียน ซึ่งสอดคล้องกับระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน และยังสอดคล้องกับพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

 

สำหรับโรงเรียนบ้านท่าส้มได้เข้าร่วมโครงการคำพ่อสอนและมีครูแกนนำทำหน้าที่อย่างเข้มแข็งเกิดบทเรียนที่สมควรได้รับการเผยแพร่ให้เกิดประโยชน์ต่อได้

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top