สพป.ตรัง เขต 2 ร่วมประชุมการขับเคลื่อนสถานีแก้หนี้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 3/ 2567 ผ่านระบบออนไลน์

Share

นางพันธนันท์ นิลพัฒน์ ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2 (สพป.ตรัง เขต 2) พร้อมด้วยคณะกรรมการแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (สถานีแก้หนี้ครู) เข้าร่วมประชุมการขับเคลื่อนสถานีแก้หนี้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 3/2567 กับสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผ่านระบบออนไลน์  เพื่อดำเนินงานขับเคลื่อนแก้ไขปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพและต่อเนื่อง การประชุมมีขึ้นเมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2567 ณ ห้องประชุมอันดามัน 1 สพป.ตรัง  เขต 2           

 

ที่ประชุมแจ้งร่างหลักสูตรการพัฒนา OBEC Money Coach การจัดทำระบบสารสนเทศ มีการติดตามผลการดำเนินงานของสถานีแก้หนี้ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (สพท.) ตัวอย่างการดำเนินงานของสถานีแก้หนี้ระดับ สพท. จำนวน 5 แห่ง และแนวทางการดำเนินงานในระยะต่อไป

จากการที่สำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐานเปิดให้ครู และบุคลากรทางการศึกษาที่ประสงค์ลงทะเบียนออนไลน์เข้าร่วมโครงการแก้ไขปัญหาหนี้สิน รอบที่ 2 ระหว่างวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567 จนถึง วันที่ 5 มีนาคม 2567 มีครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัด สพป.ตรัง เขต 2 ลงทะเบียนออนไลน์ จำนวน 8 ราย แยกเป็น กลุ่มสีแดง ถูกฟ้องทุกกรณี จำนวน 2 ราย กลุ่มสีแดง เงินคงเหลือน้อยกว่าร้อยละ 30  จำนวน 4 และ กลุ่มสีเหลือง เงินคงเหลือมากกว่าร้อยละ 30  จำนวน 2 ราย ขณะนี้อยู่ในระหว่างการแก้ไขปัญหาหนี้สิน

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top