สพป.ตรัง เขต 2 ร่วมประชุมชี้แจงการใช้ระบบบริการฐานข้อมูลกลางการศึกษาทางไกล (BIGDATA.DL) ผ่านระบบ Zoom meeting

Share

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จัดประชุมชี้แจงการใช้ระบบบริการฐานข้อมูลกลางการศึกษาทางไกล (BIGDATA.DL) ผ่านระบบ Zoom meeting โดยมี ดร. เกศทิพย์ ศุภวานิช รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานมอบนโยบายในการพัฒนาระบบบริการฐานข้อมูลกลางการศึกษาทางไกล และมีดร.กนิษฐ์ฎา ฐานะวุฒิกุล ผอ.ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล(ศพก.สพฐ.) นายธีระศักดิ์ พลนาคู รอง ผอ.ศพก.สพฐ. และนายมณฑล พร้อมสันเทียะ ผอ.กลุ่ม DLICT สพป.เลย เขต 1 เป็นวิทยากร ให้ความรู้การใช้งานระบบ BIGDATA.DL  

 

ในส่วนของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2 มีนางพัทธนันท์ นิลพัฒน์ ผอ.สพป.ตรัง เขต 2 นายปรีชา หมีนคลาน รอง ผอ.สพป.ตรัง เขต 2  และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2567 เพื่อให้การใช้งานระบบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ และหลังจากนี้จะประสานโรงเรียนขนาดเล็กในสังกัด สพป.ตรัง เขต 2 นำเข้าข้อมูลสร้างระบบรายงานตามที่ สพฐ. กำหนดต่อไป

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top