สพป.ตรัง เขต 2 “ร่วมkick-off” กิจกรรมเปิดภาคเรียนอย่างปลอดภัยสู่วิถีเด็กไทยศตวรรษที่ 21

Share

นางพัทธนันท์ นิลพัฒน์ ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2 (สพป.ตรัง) กล่าวว่าได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.ตรัง เขต 2 พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา (พสน.) และโรงเรียนในสังกัด สพป.ตรัง เขต 2 ใน 5 อำเภอของจังหวัดตรัง  เข้าร่วมกิจกรรมเปิดภาคเรียนอย่างปลอดภัยสู่วิถีเด็กไทยศตวรรษที่ 21 ร่วมกับศูนย์เสมารักษ์สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง หน่วยงานทางการศึกษา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ณ บริเวณลานเสาธง สพป.ตรัง  เขต 1 อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง

 

โดยการออกตรวจบริเวณจุดเสี่ยงของพื้นที่เครือข่าย และรายงานผลการปฏิบัติงานได้ตั้งแต่วันที่ 21 พฤษภาคม – 30 พฤษภาคม 2567 เพื่อเป็นการเฝ้าระวัง ป้องกันและคุ้มครองดูแลช่วยเหลือความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาในช่วงเปิดภาคการศึกษาให้มีความปลอดภัยในทุกมิติ และเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักเรียน นักศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา สถานศึกษา ผู้ปกครองและประชาชนทั่วไป และมีสมรรถนะสำคัญที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21  อันสอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการที่มุ่งให้ผู้เรียน “เรียนดี มีความสุข” ภายใต้การทำงาน “จับมือไว้ แล้วไปด้วยกัน”

 

ทั้งนี้ในการปฏิบัติหน้าที่ของ พสน. ที่จะคุ้มครอง ดูแล ส่งเสริม ช่วยเหลือและแก้ไขปัญหานักเรียนและนักศึกษาประพฤติตนไม่เหมาะสม ตลอดจนการปลูกฝัง ป้องปรามและช่วยเหลือนักเรียนและนักศึกษาในจังหวัดตรังซึ่งเป็นนโยบายหลักด้านความปลอดภัยของกระทรวงศึกษาธิการ

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top