สพป.ตรัง เขต 2 ลงพื้นที่ติดตามนักเรียน เยี่ยมบ้านนักเรียน พร้อมพบปะพูดคุยกับผู้ปกครองและนักเรียน ตามกระบวนการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

Share

นายดุสิต ลัคนาศิโรรัตน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาราชการแทน ผอ.สพป.ตรัง เขต 2 ได้มอบหมายให้นางวัลภา  จันทร์มีศรี  ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.ตรัง เขต 2 นางสาวราศีนีต์  แสนวงศ์ นักจิตวิทยาโรงเรียนประจำเขตพื้นที่ สพป.ตรัง เขต 2 พร้อมด้วย นายประนอม  ศรัทธาประยูร  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบางสัก/ประธานเครือข่ายอันดามัน  นายภานุวัฒน์ จรูญสนองกิจ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาเกลือ คณะครู บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดตรัง เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบศูนย์คุ้มครองเด็กฯ ระดับตำบล และภาคีเครือข่ายในพื้นที่ ประกอบด้วย กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ตำรวจ ร่วมลงพื้นที่ติดตามนักเรียน เยี่ยมบ้านนักเรียน พร้อมพบปะพูดคุยกับผู้ปกครองและนักเรียน  ตามกระบวนการ   ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา ป้องกันและปัญหา และส่งเสริม พัฒนานักเรียนอย่างเป็นระบบ เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567

 

ทั้งนี้ จากสภาพสังคมปัจจุบันได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ผลจากการเปลี่ยนแปลงทำให้เกิดปัญหาทางสังคม เศรษฐกิจ และวัฒนธรรมที่เข้ามาสู่สังคมไทย ทำให้เกิดผลกระทบต่อเด็กเยาวชนในวัยเรียนโดยเฉพาะเรื่องพฤติกรรมและลักษณะอันพึงประสงค์ของเด็ก ความปลอดภัยในชีวิต ปัญหายาเสพติดซึ่งเป็นภัยรอบข้างสำหรับเด็กและเยาวชน จึงจำเป็นต้องมีผู้ชี้แนะ ให้คำแนะนำ ให้ความรักความไว้วางใจและความเข้าใจแก่เด็กทุกคนเพื่อหวังให้เยาวชนเติบโตอย่างมีคุณภาพ และเป็นคนดีมีพฤติกรรมที่ดีอยู่ในสังคมอย่างปลอดภัย และมีความสุข

 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top