สพป.ตรัง เขต 2 เข้าร่วมประชุมชี้แจงการดำเนินการยกระดับมาตรฐานการศึกษาโดยใช้องค์ความรู้ PISA ของกระทรวงศึกษาธิการ ผ่านระบบออนไลน์ YouTube OBEC Chanel

Share

นางพัทธนันท์ นิลพัฒน์  ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2 (สพป.ตรัง) พร้อมด้วยนางสาวสุเมตตา คงสง ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา ศึกษานิเทศก์ สพป.ตรัง เขต 2 เข้าร่วมประชุมชี้แจงการดำเนินการยกระดับมาตรฐานการศึกษาโโยใช้องค์ความรู้ PISA ของกระทรวงศึกษาธิการ ผ่านระบบออนไลน์ YouTube OBEC Chanel ณ ห้องประชุมอันดามัน 4 สพป.ตรัง เขต 2 เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2567

 

มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเข้าใจในการขับเคลื่อนแผนการยกระดับผลการประเมินจากโปรแกรมสมรรถนะนักเรียนมาตรฐานสากล (PISA) ให้กับอำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต ศึกษานิเทศก์ ผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอน และสร้างความตระหนักในการใช้องค์ความรู้และผลการประเมิน PISA ไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาต่อไป

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top