ข่าวกิจกรรม สพป.ตรัง เขต 2

สพป.ตรัง เขต 2 รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการต่อผู้ตรวจราชการฯ เขตตรวจราชการที่ 6

นางพัทธนันท์ นิลพัฒน์ ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2 (สพป.ตรัง)  ร่วมต้อนรับผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ (นายชูสิน วรเดช) เขตตรวจราชการที่ 6 พร้อมคณะ ซึ่งเดินทางมาตรวจราชการและติดตามประเมินผลตามนโยบายการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ กรณีปกติ รอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เมื่อวันที่  20 พฤษภาคม 2567 ณ ห้องประชุมวิทยาลัยเทคนิคตรัง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง โดยมีหน่วยงานทางการศึกษาในจังหวัดตรัง รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการให้รับทราบ

 

ประเด็นการรายงานของหน่วยงานทางการศึกษา/สถานศึกษาในภาพรวม หน่วยงานละไม่เกิน 10 นาที ประกอบด้วยเรื่อง คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา/หน่วยงานฯ ,การเตรียมการ/การใช้จ่ายงบประมาณฯ  ปี 2567 ของสถานศึกษา/หน่วยงานฯ ,สรุปผลการดำเนินงานตามนโยบายการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการฯ (2 นโยบาย 10 ประเด็น) พร้อมปัญหา/อุปสรรค และข้อเสนอแนะ

สพป.ตรัง เขต 2 รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการต่อผู้ตรวจราชการฯ เขตตรวจราชการที่ 6 Read More »

สพป.ตรัง เขต 2 ร่วมประชุมสัมมนาเปิดการใช้งานระบบการบริหารอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (School Capacity System : SCS) ออนไลน์ผ่านระบบ Zoom

นางพัทธนันท์ นิลพัฒน์ ผอ. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2 (สพป.ตรัง) ร่วมประชุมสัมมนาเปิดการใช้งานระบบการบริหารอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (School Capacity System : SCS) ออนไลน์ผ่านระบบ Zoom ร่วมกับสำนักงาน ก.ค.ศ. สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ โดยมีพลตำรวจเอกเพิ่มพูน ชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมฯ พร้อมด้วยรองศาสตราจารย์ประวิต เอราวรรณ์เลขาธิการ ก.ค.ศ. และผู้บริหารของกระทรวงศึกษาธิการ ผู้บริหารสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ในส่วนของสพป.ตรัง เขต 2 มีนางจำเรียง  ทองสุข ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล และเจ้าหน้าที่กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.ตรัง เขต 2 เข้าร่วม ณ ห้องประชุมอันดามัน 1 สพป.ตรัง เขต 2 เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2567

 

 เพื่อรับฟังนโยบายเกี่ยวกับการบริหารอัตรากำลังครูฯ จากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และเปิดการใช้ระบบ School Capacity System : SCS  ซึ่งเป็นวิธีบริหารอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาผ่านระบบใหม่ ภายใต้แนวคิด “พลิกโฉมการบริหารงานบุคคลของข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา สู่ความเชื่อมั่น ทันสมัย และมีประสิทธิภาพ”

 

สพป.ตรัง เขต 2 ร่วมประชุมสัมมนาเปิดการใช้งานระบบการบริหารอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (School Capacity System : SCS) ออนไลน์ผ่านระบบ Zoom Read More »

สพป.ตรัง เขต 2 ร่วมประชุมสื่อสารสร้างความเข้าใจแนวทางการประกันคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน และการเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ครั้งที่ 2/2567) ด้วยรูปแบบออนไลน์

นายปรีชา หมีนคลาน รอง ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2 (สพป.ตรัง) ได้รับมอบหมายจากนางพัทธนันท์ นิลพัฒน์ ผอ. สพป.ตรัง เขต 2 ให้ร่วมการประชุมสื่อสารสร้างความเข้าใจแนวทางการประกันคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน และการเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ครั้งที่ 2/2567) ด้วยรูปแบบออนไลน์ ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ โดยมีนางสาวสุเมตตา คงสง ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา และศึกษานิเทศก์ สพป.ตรัง เขต 2 เข้าร่วม ณ ห้องประชุมอันดามัน 4 สพป.ตรัง เขต 2 เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2567

 

 เพื่อร่วมสื่อสารสร้างความเข้าใจแนวทางประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา และการกำกับติดตาม การบันทึกข้อมูลสถานศึกษา ข้อมูลบุคลากร ข้อมูลเด็กและรายงานผลการประเมินจนเองของสถานศึกษา (SAR) ผ่านระบบการรายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-SAR) และระบบฐานข้อมูลสารสนเทศการพัฒนาเด็กปฐมวัยตามมาตรฐานชาติ (ECDIS) ตลอดจนแนวทางการเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอกให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันอย่างมีประสิทธิภาพ

สพป.ตรัง เขต 2 ร่วมประชุมสื่อสารสร้างความเข้าใจแนวทางการประกันคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน และการเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ครั้งที่ 2/2567) ด้วยรูปแบบออนไลน์ Read More »

สพป.ตรัง เขต 2 แสดงความยินดีกับร.ร. บ้านไทรบ่วง อ.รัษฎา ในโอกาสเข้ารับรางวัลวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ Best Practice งานประชุมวิชาการด้านลูกเสือ ประจำปี 2567

นางพัทธนันท์ นิลพัฒน์ ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2 (สพป.ตรัง) กล่าวว่า  ต้องขอแสดงความยินดีกับโรงเรียนบ้านไทรบ่วง อำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง นำโดยนางสาวศณีณาถ แซ่ตัน  ผอ.โรงเรียนบ้านไทรบ่วง นางสาวนิรดา คำเสน และนายฉัตรชัย  สุขหอม คณะครูโรงเรียนบ้านไทรบ่วง ที่ได้เข้ารับโล่รางวัลวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ Best Practice ในงานประชุมวิชาการด้านลูกเสือ ประจำปี 2567 “งานลูกเสือเพื่อลูกเสือและสังคม” (Scout for Scout and Community) โดยรับมอบจากนายสุเทพ แก่งสันเทียะ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ณ หอประชุมคุรุสภา กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2567 ที่ผ่านมา

 

การประชุมวิชาการด้านลูกเสือ ประจำปี 2567 “งานลูกเสือเพื่อลูกเสือและสังคม” (Scout for Scout and Community) จัดขึ้นระหว่างวันที่ 15 – 16 พฤษภาคม 2567 จัดขึ้นเพื่อเผยแพร่ผลงานทางวิชาการทางด้านลูกเสือ ซึ่งจะช่วยพัฒนาองค์ความรู้ และต่อยอดให้เกิดนวัตกรรมทางด้านลูกเสือ ช่วยให้กระบวนการลูกเสือ เกิดการพัฒนาอย่างยังยืน ตลอดจนสามารถ ช่วยลดภาระนักเรียนและผู้ปกครอง ตามนโยบายการศึกษาของ กระทรวงศึกษาธิการ “เรียนได้ทุกที่ ทุกเวลา” (Anywhere Anytime) และ “เรียนดี มีความสุข”

 

นอกจากนั้นยังเป็นเวทีสำหรับการเผยแพร่ผลงานวิจัย ผลงาน ทางวิชาการ และวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ หรือ Best practice ทางด้านลูกเสือ กระตุ้นให้ เกิดการสร้างผลงานวิจัยที่ก่อให้เกิดนวัตกรรมทางด้านลูกเสือ ตลอดจนส่งเสริมความร่วมมือ และสร้างเครือข่ายการวิจัยงานวิชาการด้านกิจกรรมลูกเสือ เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาผู้เรียน ให้เกิดทักษะและสมรรถนะ ที่มีความสมดุลทั้งร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สติปัญญา เป็นพลเมืองที่ดี ของชาติ และสามารถดำเนินชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข ตามนโยบายการศึกษา “เรียนดี มีความสุข” ของฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พลตำรวจเอก เพิ่มพูน ชิดชอบ

 

การดำเนินงานครั้งนี้ ได้รับความสนใจจากนักวิชาการ นักวิจัย และบุคลากร ทางการลูกเสือ ส่งผลงานเข้าร่วมการประชุมทางวิชาการฯ รวมจำนวนทั้งสิ้น 93 ผลงาน ประกอบด้วย ผลงานวิจัย จำนวน 16 ผลงาน ผลงานทางวิชาการอื่น จำนวน 22 ผลงาน และวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ จำนวน 55 ผลงาน ได้กำหนดให้มีการเสวนาทางวิชาการ โดยผู้แทนจาก สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ ร่วมเสวนากับผู้แทนของผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ลูกเสือ และ เนตรนารี ในหัวข้อ เยาวชนกับงานลูกเสือ

สพป.ตรัง เขต 2 แสดงความยินดีกับร.ร. บ้านไทรบ่วง อ.รัษฎา ในโอกาสเข้ารับรางวัลวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ Best Practice งานประชุมวิชาการด้านลูกเสือ ประจำปี 2567 Read More »

สพป.ตรัง เขต 2 ร่วมประชุมทีมสหวิชาชีพเพื่อดูแลช่วยเหลือนักเรียนตามกระบวนการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

นางพัทธนันท์  นิลพัฒน์  ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2 (สพป.ตรัง) มอบหมายให้ นางสาวราศินีต์  แสนวงศ์  นักจิตวิทยาโรงเรียนประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  เข้าร่วมประชุมทีมสหวิชาชีพ  ประกอบด้วย  บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดตรัง  องค์การบริหารส่วนตำบลนาวง  กำนัน  ผู้ใหญ่บ้านในท้องที่  โรงพยาบาลห้วยยอด  ตำรวจในพื้นที่  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาวง  โรงเรียนบ้านหนองหมอ  และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2 เพื่อดูแลช่วยเหลือนักเรียนตามกระบวนการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ณ องค์การบริหารส่วนตำบลนาวง  อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง    เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2567

สพป.ตรัง เขต 2 ร่วมประชุมทีมสหวิชาชีพเพื่อดูแลช่วยเหลือนักเรียนตามกระบวนการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน Read More »

สพป.ตรัง เขต 2 ร่วมประชุมการขับเคลื่อนสถานีแก้หนี้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 5/ 2567 ผ่านระบบออนไลน์ “ประสานความร่วมมือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยเหลือลูกหนี้ บรรเทาความเดือดร้อน”

นางพัทธนันท์ นิลพัฒน์ ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2 (สพป.ตรัง เขต 2) นางอัมพิกา อักษรสว่าง รอง ผอ.สพป.ตรัง เขต 2 พร้อมด้วยคณะกรรมการแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (สถานีแก้หนี้ครู) เข้าร่วมประชุมการขับเคลื่อนสถานีแก้หนี้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 5/2567 กับสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐานผ่านระบบออนไลน์  เพื่อดำเนินงานขับเคลื่อนแก้ไขปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพและต่อเนื่อง การประชุมมีขึ้นเมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2567 ณ ห้องประชุมอันดามัน 4 สพป.ตรัง เขต 2           

 

ที่ประชุมมีการมอบนโยบายการดำเนินงาน และการขับเคลื่อนงานโดย ดร.เกศทิพย์ ศุภวานิช รองเลขาธิการ กพฐ. ,มีนำเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาหนี้สินครูของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสระบุรี จำกัด ,สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 และสพป.นครราชสีมา เขต 2 เป็นสถานีตัวอย่างนำเสนอผลการดำเนินงาน ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะการดำเนินงาน เพื่อเป็นตัวอย่างในการดำเนินงานให้กับสถานีแก้หนี้ครู ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ

 

โดยจะมีการสัมมนาส่งเสริมความร่วมมือและทำความเข้าใจในการแก้ไขปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษาตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ในวันที่ 31 พฤษภาคม 2567 ณ หอประชุมคุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธาน พร้อมผู้บริหารกระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศเข้าร่วม

 

นางพัทธนันท์ นิลพัฒน์ ผอ. สพป.ตรัง เขต 2 กล่าวว่า กระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายลดภาระครูและบุคลากรทางการศึกษา ในเรื่องการแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้ให้ความสำคัญการที่ครูและบุคลากรทางการศึกษามีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น จึงได้กำหนดให้เรื่องดังกล่าว เป็นนโยบายเร่งด่วน และได้เปิดรับลงทะเบียนผ่านโปรแกรมออนไลน์ ระบบแก้หนี้ สพฐ. (debt obec) “โครงการแก้ไขปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ” แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา ซึ่งจากการลงทะเบียนระบบออนไลน์ 3 รอบที่ผ่านมา รอบที่ 1 ระหว่างวันที่ 25 ธันวาคม 2566 – 5 มกราคม 2567 มีผู้ลงทะเบียนในสังกัด สพป.ตรัง เขต 2 เข้าร่วมโครงการทั้งหมด 21 คน รอบที่ 2 เปิดลงทะเบียนระหว่างวันที่ 20-29 กุมภาพันธ์ 2567 มีผู้ลงทะเบียนในสังกัด สพป.ตรัง เขต 2 เข้าร่วมโครงการทั้งหมด 8 คน และรอบที่ 3 ปเดลงทะเบียนระหว่างวันที่ 21-30 เมษายน 2567 มีผู้ลงทะเบียนในสังกัด สพป.ตรัง เขต 2 เข้าร่วมโครงการทั้งหมด 1 คน

 

 

นางพัทธนันท์ นิลพัฒน์ ผอ. สพป.ตรัง เขต 2 กล่าวต่อว่า สพป.ตรัง เขต 2 ได้ประสานความร่วมมือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น สหกรณ์ออมทรัพย์ครูตรัง ธนาคารออมสินตรัง ธนาคารกรุงไทยตรัง ผอ.สำนักงานบังคับคดีตรัง อัยการคุ้มครองสิทธิประจำจังหวัดตรัง เพื่อร่วมขับเคลื่อนการดำเนินงานสถานีแก้หนี้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการฯ อย่างต่อเนื่อง โดยสามารถไกล่เกลี่ยการฟ้องร้อง และปรับปรุงโครงสร้างหนี้กับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูตรัง ธนาคารออมสินตรัง และสถาบันการเงินอื่น ๆ โดยหลายรายสามารถขยายงวดการชำระรายเดือนให้ลดลง ยอดผ่อนชำระลดลง ซึ่งได้สร้างกำลังใจให้ผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการฯ ได้เป็นอย่างมาก  ส่วนรายอื่น ๆ อยู่ระหว่างการประสานขอข้อมูลเพิ่มเติม และประสานสถาบันการเงินเจ้าหนี้เพื่อปรับโครงสร้างหนี้ต่อไป 

 

สพป.ตรัง เขต 2 ร่วมประชุมการขับเคลื่อนสถานีแก้หนี้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 5/ 2567 ผ่านระบบออนไลน์ “ประสานความร่วมมือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยเหลือลูกหนี้ บรรเทาความเดือดร้อน” Read More »

รมว.ศธ. ประชุม Zoom Meeting ชื่นชมนักเรียน ป.6 ร.ร.บ้านย่านซื่อ จ.ตรัง ช่วยคนขึ้นมาจากน้ำ หลังขับรถยนต์พุ่งลงแม่น้ำตรัง

วันนี้ (16 พฤษภาคม 2567) มีการประชุมประสานภารกิจของผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงศึกษาธิการผ่านระบบ Zoom Meeting และเพื่อเป็นการสร้างขวัญ กำลังใจให้กับนักเรียนที่ทำความดี มีความเสียสละช่วยเหลือประชาชนด้วยจิตอาสา ประกอบกับนโยบาย “เรียนดี มีความสุข”ของพลตำรวจเอก เพิ่มพูน ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งกำหนดแนวปฏิบัติงาน “ทำดี ทำได้ ทำทันที” จึงได้ประสานผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2 พร้อมด้วยเด็กชายณัฐพล ศรีสุวรรณ หรือน้องณัฐ อายุ 12 ปี นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านย่านซื่อ อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง สังกัด สพป.ตรัง เขต 2    ซึ่งเป็นนักเรียนคนเดียวที่ร่วมกับคุณตาและชาวบ้านเข้าไปช่วยคนตกน้ำ หลังขับรถยนต์พุ่งลงแม่น้ำตรัง ให้เข้าร่วมพบปะพูดคุยกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และคณะ

 

โดยนางพัทธนันท์ นิลพัฒน์ ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2 (สพป.ตรัง) นายดุสิต ลัคนาศิโรรัตน์ นายปรีชา หมีนคลาน นางอัมพิกา อักษรว่าง รอง ผอ.สพป.ตรัง เขต 2 ผอ.กลุ่มงาน หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน สพป.ตรัง เขต 2 พร้อมด้วยนายเกียรติประวัติ เพ็ชรสวัสดิ์ ผอ.โรงเรียนบ้านย่านซื่อ เด็กชายณัฐพล ศรีสุวรรณ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านย่านซื่อ และนายอำพัน ศรีสุวรรณ (ตา) อายุ 61 ปี ได้เข้าร่วมพบปะกับผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงศึกษาธิการผ่านระบบ Zoom Meeting ในครั้งนี้

 

พลตำรวจเอก เพิ่มพูน ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้ให้น้องณัฐพล ศรีสุวรรณ และคุณตา เล่าถึงเหตุการณ์วันเกิดเหตุที่เข้าไปช่วยเหลือสองพ่อลูกที่ขับรถตกลงไปในแม่น้ำตรัง จนสามารถช่วยขึ้นมาจากน้ำสำเร็จ และนำตัวสองพ่อลูกที่ติดอยู่ในรถนำส่งโรงพยาบาลได้ และได้กล่าวชื่นชมน้องณัฐพลว่าเก่งมาก ที่มีความกล้าหาญในการช่วยเหลือคนอื่น และขอขอบคุณคุณตา ขอบคุณน้องณัฐพล ขอบคุณชาวบ้านในพื้นที่ทุกคนที่ช่วยเหลือกัน ขอบคุณผอ.สพป.ตรัง เขต 2 ผอ.โรงเรียน ซึ่งหลังจากนี้กระทรวงศึกษาธิการจะมอบเข็มกระทรวงศึกษาธิการ ให้แก่น้องณัฐพล เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติ และเสริมสร้างกำลังใจในการทำความดี พร้อมเกียรติบัตรเพื่อเป็นเครื่องหมายแสดงถึงการยกย่อง

 

ทั้งนี้นายอำพัน ศรีสุวรรณ (ตา) ได้กล่าวขอบคุณพลตำรวจเอก เพิ่มพูน ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ที่มองเห็นคุณค่าของการทำความดีของตนและหลานชายในครั้งนี้

 

สำหรับทั้ง 2 คนได้ร่วมกับชาวบ้านในพื้นที่เข้าช่วยเหลือคนขับรถยนต์พุ่งลงสู่แม่น้ำตรัง บริเวณบ้านในลุ่ม (ใต้สะพานย่านซื่อ) หมู่ที่ 2 ตำบลย่านซื่อ อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง เหตุเกิดขึ้นเมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2567 โดยการดำน้ำลงไปค้นหาผู้ประสบภัย และรถที่ประสบเหตุดังกล่าว ซึ่งจมอยู่ใต้สะพาน ซึ่งทั้ง 2 คนดำน้ำลงไปแต่ก็ไม่สามารถเปิดประตูรถได้ และทุบกระจกรถก็ไม่แตก จึงกลับมาเอาเชือกที่บ้านของตนเอง แล้วดำน้ำลงไปอีกครั้งเพื่อผูกเชือกกับรถยนต์ แล้วให้ผู้ช่วยเหลือที่อยู่บนฝั่งสามารถลากรถขึ้นมาจากแม่น้ำตรังจนสำเร็จ และนำตัวสองพ่อลูกที่ติดอยู่ในรถนำส่งโรงพยาบาลได้ แม้ว่าล่าสุดคนขับรถจะเสียชีวิตแล้ว แต่จากเหตุการณ์ดังกล่าวก็แสดงให้เห็นว่าทั้ง 2 คนก็มีจิตใจที่กล้าหาญ เข้มแข็ง มีน้ำใจ และจิตสาธารณะ ที่จะเข้าช่วยเหลือผู้อื่นด้วยความระมัดระวัง รอบคอบ โดยเฉพาะเด็กชาย ณัฐพล แม้อายุยังน้อย แต่มีความแข็งแกร่งทางจิตใจ และมีความกตัญญูรู้คุณ เนื่องจากเป็นห่วงเป็นใยคุณตาที่ดำน้ำลงไปช่วยชีวิตคนอื่นจึงขอติดตามไปช่วยด้วยซึ่งน้อยคนที่จะกล้าหาญในเหตุการณ์ลักษณะเดียวกันนี้

 

อย่างไรก็ตามเมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2567 ที่ผ่านมา สพป.ตรัง เขต 2 โดยนางพัทธนันท์ นิลพัฒน์ ผอ. สพป.ตรัง เขต 2 และคณะได้ลงพื้นที่ที่บ้านพักของน้อง ณัฐพล และครอบครัว เพื่อมอบเกียรติบัตรยกย่องเชิดชูเกียรติในความกล้าหาญ เปี่ยมไปด้วยน้ำใจ และมีจิตสาธารณะ เป็นขวัญกำลังใจ กระเป๋าเป้เพื่อใช้ไปโรงเรียนช่วงเปิดเทอม พร้อมเครื่องอุปโภค บริโภค และเมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2567 จังหวัดตรัง  โดยนายทรงกลด สว่างวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง ได้มอบเกียรติบัตรเพื่อเป็นการยกย่องถึงการทำความดี มีความเสียสละอุทิศตนในการช่วยเหลือประชาชนและเป็นแบบอย่างที่ดีของสังคม

 

สำหรับเด็กชายณัฐพล ศรีสุวรรณ สภาพครอบครัวมีฐานะยากจน บิดา-มารดาแยกทางกัน ต่างไปมีครอบครัวใหม่ ปัจจุบันน้องณัฐพล อาศัยอยู่กับมารดา คุณตา และคนอื่น ๆ ในครอบครัว รวม 9 คน น้องณัฐพลเป็นบุตรชายคนโต มีน้องร่วมบิดา-มารดา อีก 2 คน อายุ 10 ปี และอายุ 11 ปี เด็ก ๆ ทั้ง 3 คน ได้ช่วยเหลือแบ่งเบาภาระให้กับครอบครัว โดยการดำน้ำหากุ้งแม่น้ำ และตกปลา ไปขายให้กับร้านอาหารใกล้บ้าน ในส่วนของโรงเรียนบ้านย่านซื่อ ที่ผ่านมาได้ให้ความช่วยเหลือให้นักเรียนได้รับทุนการศึกษาจากหน่วยงานต่าง ๆ รวมทั้งทุนปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจนมาโดยตลอด

รมว.ศธ. ประชุม Zoom Meeting ชื่นชมนักเรียน ป.6 ร.ร.บ้านย่านซื่อ จ.ตรัง ช่วยคนขึ้นมาจากน้ำ หลังขับรถยนต์พุ่งลงแม่น้ำตรัง Read More »

สพป.ตรัง เขต 2 ร่วมประชุมชี้แจงการใช้ระบบบริการฐานข้อมูลกลางการศึกษาทางไกล (BIGDATA.DL) ผ่านระบบ Zoom meeting

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จัดประชุมชี้แจงการใช้ระบบบริการฐานข้อมูลกลางการศึกษาทางไกล (BIGDATA.DL) ผ่านระบบ Zoom meeting โดยมี ดร. เกศทิพย์ ศุภวานิช รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานมอบนโยบายในการพัฒนาระบบบริการฐานข้อมูลกลางการศึกษาทางไกล และมีดร.กนิษฐ์ฎา ฐานะวุฒิกุล ผอ.ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล(ศพก.สพฐ.) นายธีระศักดิ์ พลนาคู รอง ผอ.ศพก.สพฐ. และนายมณฑล พร้อมสันเทียะ ผอ.กลุ่ม DLICT สพป.เลย เขต 1 เป็นวิทยากร ให้ความรู้การใช้งานระบบ BIGDATA.DL  

 

ในส่วนของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2 มีนางพัทธนันท์ นิลพัฒน์ ผอ.สพป.ตรัง เขต 2 นายปรีชา หมีนคลาน รอง ผอ.สพป.ตรัง เขต 2  และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2567 เพื่อให้การใช้งานระบบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ และหลังจากนี้จะประสานโรงเรียนขนาดเล็กในสังกัด สพป.ตรัง เขต 2 นำเข้าข้อมูลสร้างระบบรายงานตามที่ สพฐ. กำหนดต่อไป

สพป.ตรัง เขต 2 ร่วมประชุมชี้แจงการใช้ระบบบริการฐานข้อมูลกลางการศึกษาทางไกล (BIGDATA.DL) ผ่านระบบ Zoom meeting Read More »

สพป.ตรัง เขต 2 มอบเงิน “กองทุนการศึกษา 60 ปีครองราชย์” เพื่อช่วยเหลือนักเรียนจำนวน 1 ราย ที่เดือดร้อนฉุกเฉินจากประสบอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์

วันที่ 15 พฤษภาคม 2567 ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2 (สพป.ตรัง) นางพัทธนันท์ นิลพัฒน์  ผอ. สพป.ตรัง เขต 2 นายปรีชา หมีนคลาน รอง ผอ.สพป.ตรัง เขต 2 พร้อมนางวัลภา จันทร์มีศรี ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และเจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ร่วมมอบเงินกองทุนการศึกษา 60 ปีครองราชย์ จำนวน 5,000 บาท ให้กับคณะครูโรงเรียนบ้านหนองราโพ อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง เพื่อนำไปมอบเป็นขวัญกำลังใจ และบรรเทาความเดือดร้อนฉุกเฉินให้กับเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาที่ 5 โรงเรียนบ้านหนองราโพ ซึ่งประสบอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ล้ม ณ จังหวัดกระบี่ ขณะซ้อนท้ายญาติ ศีรษะกระแทกกับพื้นโดยไม่มีคู่กรณี เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2567 ที่ผ่านมา ขณะนี้อาการยังสาหัส โดยพักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาล จังหวัดกระบี่ และสภาพครอบครัวมีฐานะยากลำบาก ขาดทุนทรัพย์ในการรักษาพยาบาล และค่าสแกนสมอง

 

สพป.ตรัง เขต 2 มอบเงิน “กองทุนการศึกษา 60 ปีครองราชย์” เพื่อช่วยเหลือนักเรียนจำนวน 1 ราย ที่เดือดร้อนฉุกเฉินจากประสบอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ Read More »

สพป.ตรัง เขต 2 จัดต่อเนื่อง การอบรมเชิงปฏิบัติการ : การนำผลการประเมิน RT, NT, O-NET และผลการประเมินอื่นๆ ไปใช้วางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา และการวัดและประเมินผลในชั้นเรียน เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ (Assessment for Learning) รุ่นที่ 2

นางพัทธนันท์ นิลพัฒน์  ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2 (สพป.ตรัง) เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ : การนำผลการประเมิน RT, NT, O-NET และผลการประเมินอื่นๆ ไปใช้วางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา และการวัดและประเมินผลในชั้นเรียน เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ (Assessment for Learning) รุ่นที่ 2 ตามโครงการพัฒนาการวัดและประเมินผลการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2  โดยมีนายปรีชา หมีนคลาน รอง ผอ. สพป.ตรัง เขต 2 นางสาวสุเมตตา คงสง ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา ศึกษานิเทศก์ สพป.ตรัง เขต 2 และ ครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6,ครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3, ครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6,ครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3,ครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 และครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 รวม 136 คน เข้าร่วม เมื่อวันที่  15 พฤษภาคม 2567 ณ ห้องประชุมโรงเรียนห้วยยอด (กลึงวิทยาคาร)

 

เพื่อพัฒนาครูให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการนำผลการประเมิน RT, NT, O-NET และผลการประเมินอื่นๆ ไปใช้วางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา และการวัดและประเมินผลในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาการเรียนรู้  (Assessment for Learning) และเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการนำผลการประเมินข้างต้น ไปใช้วางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา และการวัดและประเมินผลในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาการเรียนรู้  (Assessment for Learning)  กรอบเนื้อหาการประชุมเชิงปฏิบัติการ ประกอบด้วย เป้าหมายการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียน ,การจัดการเรียนรู้สู่คุณภาพผู้เรียน และการนำผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้

 

ผอ.สพป.ตรัง เขต 2 กล่าวว่า การวัดและประเมินผลมีความสำคัญในการสะท้อนให้เห็นถึงความสำเร็จของการพัฒนาคุณภาพตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ รวมทั้งเป็นข้อมูลพื้นฐานประกอบการวางแผนและพัฒนาคุณภาพของครูผู้สอน เครื่องมือวัดและประเมินผลมีความสำคัญอย่างยิ่งในการตรวจสอบคุณภาพผู้เรียน วัดและประเมินในสิ่งที่ต้องการวัดได้ จัดลำดับความสามารถได้ ทำให้ผู้เรียนทราบถึงความสามารถของตนเอง  ครูได้นำผลการประเมินไปปรับปรุงการเรียนการสอน สพป.ตรัง เขต 2 ได้จัดกิจกรรมการอบรมฯ ในครั้งนี้ ตามโครงการพัฒนาการวัดและประเมินผลการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน เพื่อส่งเสริม สนับสนุน และสร้างความเข้มแข็งทางด้านการวัดและประเมินผลทางการศึกษาให้แก่สถานศึกษาในสังกัด ขอให้ผู้เข้ารับการอบรมทุกท่าน มีความมุ่งมั่น ตั้งใจในการทำกิจกรรมต่างๆ ที่กำหนดเพื่อนำไปใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุดต่อไป

สพป.ตรัง เขต 2 จัดต่อเนื่อง การอบรมเชิงปฏิบัติการ : การนำผลการประเมิน RT, NT, O-NET และผลการประเมินอื่นๆ ไปใช้วางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา และการวัดและประเมินผลในชั้นเรียน เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ (Assessment for Learning) รุ่นที่ 2 Read More »

Scroll to Top