ข่าวกิจกรรม สพป.ตรัง เขต 2

พสน.เฝ้าระวังเหตุและสร้างความปลอดภัยในช่วงเทศกาลวันลอยกระทง ปี 2566

วันที่ 26 พฤศจิกายน 2566
     นางพัทธนันท์ นิลพัฒน์ ผอ.สพป.ตรัง เขต 2 ประธานในพิธีเปิดกิจกรรมการเฝ้าระวังเหตุและสร้างความปลอดภัยในช่วงเทศกาลวันลอยกระทง ประจำปี 2566 พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด และภาคีเครือข่ายหลายภาคส่วน อาทิ นายสมปอง ห่วงจริง ผู้อำนวยการโรงเรียนห้วยยอด ร.ต.อ.สายัณห์ ด้วงชู สถานีตำรวจภูธรห้วยยอด นายวิชาญ หาญณรงค์ วิทยาลัยการอาชีพห้วยยอด เพื่อซักซ้อมแนวปฏิบัติในการออกตรวจพื้นที่สุ่มเสี่ยงของพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาในสังกัดและปล่อยขบวนออกตรวจตามพื้นที่รับผิดชอบ และเพื่อเฝ้าระวังเหตุและสร้างความปลอดภัยในช่วงเทศกาลวันลอยกระทง ณ ห้องประชุมอันดามัน 3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2 

วันสมเด็จพระมหาธีราชเจ้า ประจำปี 2566

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2566 เวลา 07.30 น.                                                                                                                                                                                                                                          นางพัทธนันท์ นิลพัฒน์ ผอ.สพป.ตรัง เขต 2 มอบหมายให้ นายปรีชา หมีนคลาน , นางอัมพิกา อักษรสว่าง รอง ผอ.สพป.ตรัง เขต 2 พร้อมด้วย นางวัลภา จันทร์มีศรี น.ส.สอยฤทัย เกลี้ยงนิล และ น.ส.เบญจมาศ เอียดใหญ่ เข้าร่วมกิจกรรมงานวันสมเด็จพระมหาธีราชเจ้า ประจำปี 2566 มีโรงเรียนในสังกัด สพป.ตรัง เขต 2 ส่งกองลูกเสือเข้าร่วมดังนี้ โรงเรียนบ้านลำภูรา โรงเรียนบ้านน้ำพราย โรงเรียนบ้านเขากอบ โรงเรียนบ้านโคกยาง โรงเรียนบ้านนาเมืองเพชร โรงเรียนห้วยยอด (กลึงวิทยาคาร) ณ โรงเรียนวิเชียรมาตุ อำเภอเมือง จังหวัดตรัง

สพป.ตรัง เขต 2 บรรจุครูผู้ช่วย (รอบ 3)

วันพฤหัสบดีที่ 23 พ.ย. 2566
     สพป.ตรัง เขต 2 ขอแสดงความยินดี กับข้าราชการใหม่ป้ายแดงทุกท่าน ที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2566 (สพป.ตรัง เขต 2 รอบ 3) จำนวน 19 อัตรา ดังนี้
     1. วิชาเอกภาษาอังฤกษ 1 อัตรา
     2. วิชาเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป 8 อัตรา
     3. วิชาเอกสังคมศึกษา 7 อัตรา
     4. วิชาเอกปฐมวัย 3 อัตรา
     นายดุสิต ลัคนาศิโรรัตน์ รองผอ.สพป.ตรังเขต 2 รักษาราชการแทนผอ.สพป.ตรัง เขต 2 นายปรีชา หมีนคลาน รองผอ.สพป.ตรัง เขต 2 , นางอัมพิกา อักษรสว่าง               รองผอ.สพป.ตรังเขต 2 พร้อมด้วยบุคลากรกลุ่มบริหารงานบุคคล ให้การต้อนรับให้คำแนะนำและปฐมนิเทศ ณ ห้องประชุมอันดามัน 3 สพป.ตรัง เขต 2

ประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อการพัฒนาการศึกษา ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

เมื่อวันที่ 21 พ.ย. 2566 เวลา 08.30 น.
     นายปรีชา หมีนคลาน รองผอ.สพป.ตรัง เขต 2 รับการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อการพัฒนาการศึกษา ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ในระยะเวลา 1 ปี (ในรอบ 6 เดือน) รับการประเมิน โดยการประชุมทางไกลผ่านระบบ Zoom Meeting คณะกรรมการประเมินประกอบด้วย
     1. นางชุลีกร ทองด้วง ผอ.สพป.ตรัง เขต 1 ประธาน
     2. นายชัยณรงค์ ช่างเรือ ผอ.สพม.ตรัง กระบี่ กรรมการ
     3. นางสาวสุวิภา ตั้งก่อสกุล รองผอ.สพม.ภูเก็ต พังงา ระนอง กรรมการและเลขานุการ
นางพัทนันท์ นิลพัฒน์ ผอ.สพป.ตรัง เขต 2 และนางอัมพิกา อักษรสว่าง รองผอ.สพป.ตรัง เขต 2 ร่วมให้กำลังใจ ณ ห้องประชุมอันดามัน 4 สพป.ตรัง เขต 2

พิธีเปิดอาคารห้องสมุด/อาคารโรงฝึกงาน,อาคารเรียน สปช.105/29 ของโรงเรียนห้วยยอด(กลึงวิทยาคาร)

วันอังคารที่ 21 พ.ย. 2566
     นายดุสิต ลัคนาศิโรรัตน์ รองผอ.สพป.ตรัง เขต 2 รับมอบหมายจากนางพัทนันท์ นิลพัฒน์ ผอ.สพป.ตรัง เขต 2 เป็นประธานเปิด อาคารห้องสมุด/อาคารโรงฝึกงาน,อาคารเรียน สปช.105/29 ของโรงเรียนห้วยยอด(กลึงวิทยาคาร) โดยมีผู้นำในท้องที่ ,ผู้บริหารสถานศึกษา , บุคลากร สพป.ตรัง เขต 2 , ผู้ปกครองนักเรียน ร่วมเป็นเกียรติ

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงในการปฏิบัติงานในหน้าที่และปฐมนิเทศผู้บริหารสถานศึกษา

วันจันทร์ที่ 20 พ.ย. 2566

สพป.ตรัง เขต 2 จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงในการปฏิบัติงานในหน้าที่ระหว่างผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ตรัง เขต 2 กับผู้บริหารสถานศึกษาและปฐมนิเทศ มีผู้บริหารสถานศึกษา จำนวน 34 คน รองผู้บริหารสถานศึกษา 1 คน

     นางพัทธนันท์ นิลพัฒน์ ผอ.สพป.ตรัง เขต 2 เป็นประธานและบรรยายพิเศษ “การขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ นโยบาย สพฐ. สู่การปฏิบัติ และ บทบาทหน้าที่ตามมาตรฐานตำแหน่ง”

     นายดุสิต ลัคนาศิโรรัตน์ รองผอ.สพป.ตรัง เขต 2 บรรยายเรื่อง “การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษา”

     นายกฤตพล พงศ์ยี่ล่า ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเขาวิเศษ ถอดประสบการณ์ผู้นำการบริหารจัดการสถานศึกษา

     นางสาวนภสร อิล่อง ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน สพป.ตรัง เขต 2 บรรยายเรื่อง “ข้อตรวจสอบการเงินและบัญชีในสถานศึกษา

     จัด ณ ห้องประชุมอันดามัน 3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2

ประชุมคณะกรรมการจัดงาน “วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า”

วันจันทร์ที่ 20 พ.ย. 2566
     นายปรีชา หมีนคลาน รองผอ.สพป.ตรัง เขต 2 คณะกรรมการจัดงาน “วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า” ประจำปี 2566 ร่วมประชุมวางแผนการจัดงานเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมด็จพระมงกฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย จัดขึ้นในวันที่ 25 พ.ย. ของทุกปี ซึ่งปีนี้ตรงกับวันเสาร์ที่ 25 พ.ย. 2566 สำนักงานลูกเสือจังหวัดตรัง กำหนดจัด ณ โรงเรียนวิเชียรมาตุ อ.เมือง จ.ตรัง ประชุม ณ ห้องประชุมพระเทพวิมลเมธี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1
 
 

มอบเงินกองทุน 60 ปี ครองราชย์

ในวันที่ 17 พฤศจิกายน 2566
      นางพัทธนันท์ นิลพัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2 มอบหมายให้ นายดุสิต ลัคนาศิโรรัตน์ รอง ผอ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2 พร้อมด้วย นางวัลภา จันทร์มีศรี นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ นางสุดใจ ฉูมิ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ นางสาวราศินีต์ แสนวงศ์ นักจิตวิทยาประจำสำนักงานเขตพื้นที่ฯ นายสุธรรม หาขุน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังลำ (ประธานเครือข่ายเสมาสามัคคี) นายภูวดล เม่งช่วย ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดไตรสามัคคี นายดนัยนันท์ ขุนสาเร๊ะ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองหมอ และครูโรงเรียนบ้านหนองหมอ ลงพื้นที่ดูแลช่วยเหลือนักเรียนพร้อมให้กำลังใจแก่ครอบครัวนักเรียน พร้อมมอบเงินกองทุน 60 ปี ครองราชย์ สพป.ตรัง เขต 2 จำนวน 2,000 บาท เพื่อดูแลช่วยเหลือครอบครัวนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองหมอ

มอบเงินกองทุน 60 ปี ครองราชย์

วันพฤหัสบดีที่ 16 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.30 น.
      นายปรีชา หมีนคลาน รอง ผอ.สพป.ตรัง เขต 2 ได้รับมอบหมายจาก นางพัทธนันท์ นิลพัฒน์ ผอ.สพป.ตรัง เขต 2 พร้อมด้วย นางสาวราศินีต์ แสนวงศ์ นักจิตวิทยาโรงเรียนประจำสำนักงานเขตพื้นที่ฯ นางสาวพนาวรรณ ทองด้วง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทอนเหรียน (ผู้ประสานงานอำเภอรัษฎา) นางสาวสุภาพร เพียรดี ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโคกเลียบ (ประธานเครือข่ายรัษฎาผดุงวิทย์) นายสุทัศน์ จริยาโสวรรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองศรีจันทร์ นายกิตติศักดิ์ ชุมใหม่ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเขาพระ นายพิชัยยุทธ พรมสมบัติ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดถ้ำพระพุทธ นางสาววัชรี เลิศสกุลจินดา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านต้นไทร นางสาววิไลลักษณ์ รองพล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านควนหนองกก ร่วมลงพื้นที่เข้าเยี่ยมและให้กำลังใจแก่นักเรียนและครอบครัว พร้อมมอบเงินกองทุน 60 ปี ครองราชย์ สพป.ตรัง เขต 2 จำนวน 3,000 บาท เพื่อดูแลช่วยเหลือนักเรียนและกำชับเรื่องความปลอดภัยในการดูแลนักเรียนตามแผนเผชิญเหตุของโรงเรียนบ้านหนองศรีจันทร์

นักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี พ.ศ. 2566 (รอบที่ 1)

วันพฤหัสบดีที่ 16 พฤศจิกายน 2566
         นายดุสิต ลัคนาศิโรรัตน์ รองผอ.สพป.ตรัง เขต 2 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.ตรัง เขต 2 เป็นประธานรับรายงานตัวนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี พ.ศ. 2566 (รอบที่ 1) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2 จำนวน 5 อัตรา  ณ ห้องอันดามัน 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2
Scroll to Top