OBEC Young Leaders for SDGs

Share
  • นายปรีชา หมีนคลาน รองผอ.สพป.ตรัง เขต 2 ได้รับมอบหมายจากนางพัทธนันท์ นิลพัฒน์ ผอ.สพป.ตรัง เขต 2 เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำนักเรียนสู่การเป็นพลเมืองโลกตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (OBEC Young Leaders for SDGs) โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 6 ของโรงเรียนบ้านห้วยต่อ , โรงเรียนบ้านช่องลม , โรงเรียนบ้านหนองสองพี่น้อง รวมทั้งหมด 50 คน วิทยากรและครูแกนนำ จำนวน 11 คน เพื่อพัฒนานักเรียนให้มีความรู้ ทักษะ และเจตคติที่เกิดจากกิจกรรมการเรียนรู้แนวใหม่ สำหรับการนำไปสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน สร้างเครือข่ายวิทยากร ครูแกนนำ นักเรียนแกนนำ ให้เป็นพลเมืองที่มีคุณภาพและศักยภาพต่อไปในอนาคต ณ ศาลาประชาคมอำเภอสิเกา จังหวัดตรัง
     

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top