คณะผู้เข้าอบรมตามโครงการพัฒนาผู้บริหารการศึกษา สพฐ. OBEC ONE TEAM ถอดบทเรียนการดำเนินงานของกลุ่มงานและสถานศึกษาในสังกัด สพป.ตรัง เขต 2

Share

นางพัทธนันท์ นิลพัฒน์ ผอ.สพป.ตรัง เขต 2 ได้มอบหมายให้นายดุสิต ลัคนาศิโรรัตน์ รอง ผอ.สพป.ตรัง เขต 2 เป็นประธานพบปะ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์กับคณะผู้เข้าอบรมตามโครงการพัฒนาผู้บริหารการศึกษา สพฐ. OBEC ONE TEAM (ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา) ซึ่งเดินทางมาฝึกประสบการณ์ ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาต้นสังกัดในระหว่างวันที่ 7 – 11 กุมภาพันธ์ 2567 ณ ห้องอันดามัน 1 สพป. ตรัง เขต 2

 

มีการถอดบทเรียนการดำเนินงานของกลุ่มนโยบายและแผน กลุ่มบริหารงานบุคคล กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ สพป.ตรัง เขต 2 และลงพื้นที่ถอดบทเรียนการบริหารจัดการสถานศึกษา ณ โรงเรียนบ้านโพธิ์น้อย อำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง

 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top