ประชุมคณะทำงานดำเนินการบริหารจัดการงบประมาณด้วยระบบ AMSS++ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 1

Share

นายดุสิต ลัคนาศิโรรัตน์ รอง ผอ.สพป.ตรัง เขต 2 ได้รับมอบหมายจากนางพันธนันท์ นิลพัฒน์ ผอ.สพป.ตรัง เขต 2 เป็นประธานการประชุมคณะทำงานดำเนินการบริหารจัดการงบประมาณด้วยระบบ AMSS++ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 1 โดยมีนางอัมพิกา อักษรสว่าง รอง ผอ.สพป.ตรัง เขต 2 พร้อมด้วยคณะทำงานฯ เข้าร่วม ณ ห้องประชุมอันดามัน 4 สพป.ตรัง เขต 2 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567 

 

สพป.ตรัง เขต 2 ได้นำระบบการบริหารจัดการงบประมาณด้วยระบบ AM5S++ มาใช้เป็นเครื่องมือในการควบคุมการใช้งบประมาณ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2567 เพื่อให้การบริหารงบประมาณเป็นไปตามแผนปฏิบัติการประจำปี และแผนการใช้จ่ายงบประมาณ บรรลุวัตถุประสงค์ตามเป้าหมายในการใช้จ่ายเงินงบประมาณ และเพื่อใช้เป็นเครื่องมือติดตามความก้าวหน้าการบริหารงบประมาณของหน่วยงาน เป็นไปตามเป้าหมายและตัวชี้วัด ตามมาตรการภาครัฐ สอดคล้องกับตัวชี้วัดการควบคุมภายในของการปฏิบัติราชการ เพื่อเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามมาตรการที่กำหนด ซึ่งเป็นการดำเนินงานร่วมกันของกลุ่มนโยบายและแผน และกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ที่จะเป็นตัวช่วยในการตรวจสอบความถูกต้องของการเบิกจ่ายเงิน รายงานสถานการณ์เบิกจ่ายเงินให้ผู้บริหารทราบเป็นระยะ และเป็นเครื่องมือช่วยให้การบริหารงบประมาณของหน่วยงานให้เป็นไปด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top