ประชุม อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2 ครั้งที่ 7/2567

Share

สพป.ตรัง เขต 2 ประชุมคณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2 ครั้งที่ 7/2567 โดยมีนายภูวนัฐ สมใจ เป็นประธาน นางพัทธนันท์ นิลพัฒน์  ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2  (สพป.ตรัง) ทำหน้าที่อนุกรรมการและเลขานุการ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2  และนายดุสิต ลัคนาศิโรรัตน์ รอง ผอ.สพป.ตรัง เขต 2 เข้าร่วม ณ ห้องประชุมอันดามัน 4 สพป.ตรัง เขต 2 เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2567

ที่ประชุมมีเรื่องสำคัญเพื่อพิจารณา จำนวน 6 เรื่อง เช่น  เรื่อง การพิจารณาวินิจฉัยคุณวุฒิของผู้สมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2567 ,การกำหนดสัดส่วนของจำนวนตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษาเพื่อใช้ในการรับย้ายและสำหรับการคัดเลือก, การกำหนดตำแหน่ง โดยการตัดโอนตำแหน่งและอัตราเงินเดือนข้าราชการครุและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน,การกำหนดอัตราเงินเดือนสำรับคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ. รับรองและการกำหนดอัตราเงินเดือนชดเชยและจำนวนเงินที่ปรับตามคุณวุฒิตาม ว 8/2567 ลงวันที่ 1 เมษายน 2567 ,การขออนุมัติเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย ,การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีและเลื่อนวิทยฐานะ

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top