สพป.ตรัง เขต 2 จัดการวัดและประเมินการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว (Home School)

Share

นายปรีชา หมีนคลาน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2 (สพป.ตรัง) ได้รับมอบหมายจากนางพัทธนันท์ นิลพัฒน์ ผอ. สพป.ตรัง) เป็นประธานพบปะผู้ปกครอง และนักเรียนที่เข้าร่วม การวัดและประเมินการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว (Home School) โดยมีคณะกรรมการการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว ปีการศึกษา 2566 เจ้าหน้าที่กลุ่มงานส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.ตรัง เขต 2 เข้าร่วม ณ ห้องประชุมอันดามัน 3 เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2567 

 

ตามที่สพป.ตรัง เขต 2 มีผู้ขออนุญาตจัดการศึกษา ได้รับการอนุญาตให้จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว (Home School) จำนวน 6 ครอบครัว ในปีการศึกษา 2566 มีผู้เรียนจำนวน 11 คน โดยผู้จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว ได้รายงานการจัดการศึกษาโดยครอบครัว และรายงานร่องรอยการเรียนรู้และผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนรายบุคคล ปีการศึกษาแล้วนั้น จึงต้องมีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนในระดับปฐมวัย และระดับประถมศึกษา เพื่อพิจารณาออกใบรับรองผลการเรียนปลายปีต่อไป

 

อย่างไรก็ตามก่อนหน้านี้มีจำนวน 1 ครอบครัว ผู้เรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 1 คน ได้ขอเข้ารับการวัดและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว Home School ไปแล้วเพื่อนำผลการเรียนปลายปีเป็นหลักฐานในการสมัครเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top