สพป.ตรัง เขต 2 จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ : การพัฒนาระบบคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2

Share

นายดุสิต ลัคนาศิโรรัตน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2 (สพป.ตรัง เขต 2)  เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ : การพัฒนาระบบคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2 โดยมีนางสาวสุเมตตา คงสง  ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.ตรัง เขต 2 ศึกษานิเทศก์ สพป.ตรัง เขต 2 และครูผู้รับผิดชอบงานประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาระดับการศึกษาปฐมวัยในสังกัด สพป.ตรัง เขต 2 จำนวน 134 โรงเรียน เข้าร่วม ณ ห้องประชุมโรงเรียนห้อยยอด (กลึงวิทยาคาร)

เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินงานประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา และให้สถานศึกษามีระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาที่เข้มแข็งและมีความพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอก โดยมีศึกษานิเทศก์ สพป.ตรัง เขต 2 เป็นวิทยากร

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top