สพป.ตรัง เขต 2 จัดต่อเนื่อง การอบรมเชิงปฏิบัติการ : การนำผลการประเมิน RT, NT, O-NET และผลการประเมินอื่นๆ ไปใช้วางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา และการวัดและประเมินผลในชั้นเรียน เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ (Assessment for Learning) รุ่นที่ 2

Share

นางพัทธนันท์ นิลพัฒน์  ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2 (สพป.ตรัง) เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ : การนำผลการประเมิน RT, NT, O-NET และผลการประเมินอื่นๆ ไปใช้วางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา และการวัดและประเมินผลในชั้นเรียน เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ (Assessment for Learning) รุ่นที่ 2 ตามโครงการพัฒนาการวัดและประเมินผลการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2  โดยมีนายปรีชา หมีนคลาน รอง ผอ. สพป.ตรัง เขต 2 นางสาวสุเมตตา คงสง ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา ศึกษานิเทศก์ สพป.ตรัง เขต 2 และ ครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6,ครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3, ครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6,ครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3,ครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 และครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 รวม 136 คน เข้าร่วม เมื่อวันที่  15 พฤษภาคม 2567 ณ ห้องประชุมโรงเรียนห้วยยอด (กลึงวิทยาคาร)

 

เพื่อพัฒนาครูให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการนำผลการประเมิน RT, NT, O-NET และผลการประเมินอื่นๆ ไปใช้วางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา และการวัดและประเมินผลในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาการเรียนรู้  (Assessment for Learning) และเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการนำผลการประเมินข้างต้น ไปใช้วางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา และการวัดและประเมินผลในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาการเรียนรู้  (Assessment for Learning)  กรอบเนื้อหาการประชุมเชิงปฏิบัติการ ประกอบด้วย เป้าหมายการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียน ,การจัดการเรียนรู้สู่คุณภาพผู้เรียน และการนำผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้

 

ผอ.สพป.ตรัง เขต 2 กล่าวว่า การวัดและประเมินผลมีความสำคัญในการสะท้อนให้เห็นถึงความสำเร็จของการพัฒนาคุณภาพตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ รวมทั้งเป็นข้อมูลพื้นฐานประกอบการวางแผนและพัฒนาคุณภาพของครูผู้สอน เครื่องมือวัดและประเมินผลมีความสำคัญอย่างยิ่งในการตรวจสอบคุณภาพผู้เรียน วัดและประเมินในสิ่งที่ต้องการวัดได้ จัดลำดับความสามารถได้ ทำให้ผู้เรียนทราบถึงความสามารถของตนเอง  ครูได้นำผลการประเมินไปปรับปรุงการเรียนการสอน สพป.ตรัง เขต 2 ได้จัดกิจกรรมการอบรมฯ ในครั้งนี้ ตามโครงการพัฒนาการวัดและประเมินผลการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน เพื่อส่งเสริม สนับสนุน และสร้างความเข้มแข็งทางด้านการวัดและประเมินผลทางการศึกษาให้แก่สถานศึกษาในสังกัด ขอให้ผู้เข้ารับการอบรมทุกท่าน มีความมุ่งมั่น ตั้งใจในการทำกิจกรรมต่างๆ ที่กำหนดเพื่อนำไปใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุดต่อไป

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top