สพป.ตรัง เขต 2 จัดประชุมคณะกรรมการวิเคราะห์ กลั่นกรอง จัดลำดับความสำคัญ ความจำเป็นของโรงเรียนที่เสนอขอรับงบประมาณสนับสนุนและช่วยเหลือภาวะโภชนาการของนักเรียนฯ ตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีบัญชี 2567 ครั้งที่ 1/2567

Share

นายดุสิต ลัคนาศิโรรัตน์ รอง ผอ.สพป.ตรัง เขต 2 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการวิเคราะห์ กลั่นกรอง จัดลำดับความสำคัญ ความจำเป็นของโรงเรียนที่เสนอขอรับงบประมาณสนับสนุนและช่วยเหลือภาวะโภชนาการของนักเรียนฯ ตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีบัญชี 2567 ครั้งที่ 1/2567 โดยมีนางวัลภา จันทร์มีศรี นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.ตรัง เขต 2 พร้อมเจ้าหน้าที่ สพป.ตรัง เขต 2 และกรรมการฯ เข้าร่วม ณ ห้องประชุมอันดามัน 1 สพป.ตรัง เขต 2

 

มีโรงเรียนในสังกัดสพป.ตรัง เขต 2 ได้ขอรับการสนับสนุนงบประมาณผ่านระบบ Thai School Lunch ดังนี้ 1. โครงการสร้างความเท่าเทียมด้านโภชนาการสำหรับนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (กิจกรรมสนับสนุนเพื่อแก้ไขปัญหาภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน) จำนวน 18 โรงเรียน และ 2.โครงการสร้างมูลค่าเพิ่มผลผลิตกับชุมชน และภาคีเครือข่ายเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน จำนวน 22 โรงเรียน

 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top