สพป.ตรัง เขต 2 จัดประชุมชี้แจงแนวทางการปรับแผนพัฒนาและแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ให้สอดคล้องกับโครงการโรงเรียนคุณภาพตามนโยบาย 1 อำเภอ 1 โรงเรียนคุณภาพ

Share

นายปรีชา หมีนคลาน รอง ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2 (สพป.ตรัง) ได้รับมอบหมายจากนางพัทธนันท์ นิลพัฒน์ ผอ. สพป.ตรัง เป็นประธานในการประชุมชี้แจงแนวทางการปรับแผนพัฒนาและแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ให้สอดคล้องกับโครงการโรงเรียนคุณภาพตามนโยบาย 1 อำเภอ 1 โรงเรียนคุณภาพ โดยมีนางสาวสุเมตตา คงสง ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา นางสาวกัญณภิษฐ์ ทองเนื้อห้า ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน  สพป.ตรัง เขต 2 และคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณภาพ ตามนโยบาย “1 อำเภอ 1 โรงเรียนคุณภาพ” และผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม ณ ห้องประชุมอันดามัน 4 สพป.ตรัง เขต 2  เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2567  

 

ที่ประชุมมีเรื่องเพื่อพิจารณา จำนวน 2 เรื่อง ประกอบด้วย เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณภาพตามนโยบาย “1 อำเภอ 1 โรงเรียนคุณภาพ” ระดับโรงเรียน โดยกำหนดส่งมายัง สพป.ตรัง เขต 2 ภายในวันที่ 8 พฤษภาคม 2567 และเรื่อง แนวทางการปรับแผนพัฒนาและแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ให้สอดคล้องกับโครงการโรงเรียนคุณภาพ ตามนโยบาย “1 อำเภอ 1 โรงเรียนคุณภาพ” โดยการ จัดทำใบสรุปความสอดคล้องของโครงการในแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 กับนโยบายโรงเรียนคุณภาพ 5 ด้าน และปรับแบบฟอร์มโครงการในแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยการเพิ่มความสอดคล้องกับนโยบายโรงเรียนคุณภาพ 5 ด้าน ในส่วนหน้าของโครงการ ทั้งนี้กำหนดให้โรงเรียนปรับข้อมูลและส่งมายัง สพป.ตรัง เขต 2 ภายในวันที่ 8 พฤษภาคม 2567

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top