สพป.ตรัง เขต 2 จัดประชุมหารือเรื่องการรับมอบนโยบายและการระดมทุนการศึกษา 60 ปีครองราชย์ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

Share

นางพัทธนันท์ นิลพัฒน์ ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2 (สพป.ตรัง) เป็นประธานการประชุมหารือเรื่องการรับมอบนโยบายและการระดมทุนการศึกษา 60 ปีครองราชย์ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์  โดยมีผู้ประสานงานอำเภอ ประธานเครือข่ายสถานศึกษาและทีมบริหาร สพป.ตรัง เขต 2 พร้อมผู้ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2567 ณ ห้องประชุมอันดามัน 4 สพป.ตรัง เขต 2 เพื่อเตรียมความพร้อมในการขับเคลื่อนการระดมทุนการศึกษา 60 ปีครองราชย์ “การทอดผ้าป่าสามัคคี” ซึ่งเดิมกำหนดจัดงานในวันเสาร์ ที่ 8 มิถุนายน 2567 ณ อาคารเรียน 9 โรงเรียนห้วยยอด (กลึงวิทยาคาร) เนื่องจากวันดังกล่าวสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนดให้มีการสอบข้อเขียนภาค ก ความรู้ความสามารถทั่วไปในตำแหน่งครูผู้ช่วย พร้อมกันทั่วประเทศ จึงได้กำหนดวันการทอดผ้าป่าสามัคคีเป็นวันเสาร์ที่ 15 มิถุนายน 2567 เพื่อเป็นการระดมทุนช่วยเหลือนักเรียนที่ประสบอุบัติเหตุได้รับผลกระทบทางร่างกาย จิตใจ และประสบภัยพิบัติต่าง ๆ เช่น อัคคีภัย วาตภัย ซึ่งขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการจัดทำร่างฎีกา

 

พร้อมทั้งได้ประสานผู้บริหารสถานศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมการรับมอบนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการโดยพร้อมเพรียงกันในวันอังคารที่ 23 เมษายน 2567 เวลา 13.30 น. ผ่านระบบออนไลน์ พร้อมกันทั่วประเทศ โดยโรงเรียนในสังกัด สพป.ตรัง เขต 2 กำหนดประชุมแยกเป็นรายกลุ่มอำเภอ ประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษาอำเภอห้วยยอด/อำเภอรัษฎา และบุคลากร สพป.ตรัง เขต 2 ประชุม ณ โรงเรียนห้วยยอด (กลึงวิทยาคาร) , ผู้บริหารสถานศึกษาอำเภอวังวิเศษ/อำเภอสิเกา และบุคลากร สพป.ตรัง เขต 2 ประชุม ณ โรงเรียนบ้านต้นปรง อำเภอสิเกา, ผู้บริหารสถานศึกษาอำเภอกันตัง และบุคลากร สพป.ตรัง เขต 2 ประชุม ณ โรงเรียนบ้านท่าส้ม อำเภอกันตัง

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top