สพป.ตรัง เขต 2 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความเข้มแข็งการน้อมนำศาสตร์พระราชาและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติที่ยั่งยืน

Share

สพป.ตรัง เขต 2 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความเข้มแข็งการน้อมนำศาสตร์พระราชาและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติที่ยั่งยืน   

 

นางพัทธนันท์ นิลพัฒน์ ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2 (สพป.ตรัง)  เป็นประธาน ในพิธีเปิดการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความเข้มแข็งการน้อมนำศาสตร์พระราชาและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติที่ยั่งยืน โดยมีนางสาวสุเมตตา คงสง ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.ตรัง เขต 2 ศึกษานิเทศก์ สพป.ตรัง เขต 2 นางทิพวรรณ จันดี ผอ.โรงเรียนห้วยยอด (กลึงวิทยาคาร) ผู้บริหาร ครูแกนนำผู้รับผิดชอบพัฒนาสถานศึกษาพอเพียงเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา เข้าร่วม ณ ห้องประชุมโรงเรียนห้วยยอด (กลึงวิทยาคาร) เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2567

 

เพื่อพัฒนาศักยภาพสถานศึกษาพอเพียงให้เกิดความยั่งยืน และบ่มเพาะเตรียมความพร้อมสถานศึกษาพอเพียง รับการประเมินศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา ปีการศึกษา 2567

 

เนื้อหาในการจัดอบรม ประกอบด้วย หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ศาสตร์การพัฒนา 3 ศาสตร์ พระบรมราโชบายด้านการศึกษา รัชกาลที่ 10 SDGs ,การถอดบทเรียนด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง, การออกแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะอยู่อย่างพอเพียง และการประเมินสถานศึกษาพอเพียงเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา ใช้ระยะเวลาในการจัดกิจกรรม ระหว่างวันที่ 17 -18 เมษายน 2567

 

โดยมีนายสาคร เย่าเฉื้อง ข้าราชการบำนาญ นางจรวยพรรณ เย่าเฉื้อง ข้าราชการบำนาญ และศึกษานิเทศก์ สังกัด สพป.ตรัง เขต 2 เป็นวิทยากรในการบรรยาย และจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในรูปแบบต่าง ๆ

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top