สพป.ตรัง เขต 2 จัดประชุมเสวนาทางวิชาการและถอดบทเรียนการดำเนินงานสถานศึกษาปลอดภัยที่ยั่งยืนสู่ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ผ่านระบบออนไลน์

Share

นายปรีชา หมีนคลาน รอง ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2 (สพป.ตรัง)ได้รับมอบหมายจากนางพัทธนันท์ นิลพัฒน์ ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2 เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเสวนาทางวิชาการและการถอดบทเรียนการดำเนินงานสถานศึกษาปลอดภัยที่ยั่งยืน สู่ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ด้วยระบบออนไลน์ ผ่าน Zoom meeting ตามโครงการพัฒนาประสิทธิภาพความปลอดภัยและระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในสถานศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาตรัง เขต 2 ณ ห้องประชุมอันดามัน 4 สพป.ตรัง เขต 2 เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2567 โดยมีคณะกรรมการดำเนินงานฯ  ทีมวิทยากร และผู้แทนจากสถานศึกษาจำนวน 134 โรงเรียน เข้าร่วมแลกเปลี่ยน ให้ความรู้และถอดบทเรียน

 

เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานศึกษามีแนวทางในการดำเนินงานการดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียนได้ทันท่วงทีอย่างมีประสิทธิภาพ และพัฒนาสถานศึกษาให้เป็นพื้นที่ปลอดภัยของผู้เรียน พร้อมเสริมสร้างระบบและกลไก ความปลอดภัยให้กับนักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาจากภัยคุกคามทุกรูปแบบ โรคอุบัติใหม่ และโรคอุบัติซ้ำ เป้าหมายคือ สถานศึกษาในสังกัด 134 โรงเรีย

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top