สพป.ตรัง เขต 2 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรผู้ดำเนินการคัดกรองคนพิการทางการศึกษา

Share

นางพัทธนันท์ นิลพัฒน์ ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2 (สพป.ตรัง)  เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรผู้ดำเนินการคัดกรองคนพิการทางการศึกษา โดยมีนางสาวสุเมตตา คงสง ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.ตรัง เขต 2 ศึกษานิเทศก์ สพป.ตรัง เขต 3  นางทิพวรรณ จันดี ผอ.โรงเรียนห้วยยอด (กลึงวิทยาคาร)  และผู้สอนสังกัด สพป.ตรัง เขต 2 ที่สนใจเข้าร่วม เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2567 ณ ห้องประชุมโรงเรียนห้วยยอด (กลึงวิทยาคาร) สพป.ตรัง เขต 2 

 

มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาความรู้ความเข้าใจของครูผู้รับผิดชอบงานการจัดการศึกษาสำหรับนักเรียนพิการ     ในโรงเรียนจัดการเรียนรวม สพป.ตรัง เขต 2 และพัฒนาผู้คัดกรองคนพิการทางการศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานหลักสูตรผู้ดำเนินการคัดกรองคนพิการทางการศึกษา

 

เนื้อหาประกอบด้วย กฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาพิเศษ ,ประเภทคนพิการทางการศึกษา ,การคัดกรองคนพิการทางการศึกษา ,การจัดทำแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) ,การจัดทำกำหนดการสอน และแผนการสอนเฉพาะบุคคล (IPP) และเทคนิคการให้คำปรึกษา

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top