สพป.ตรัง เขต 2 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรโครงงานนวัตกรรมจากประสบการณ์โลก IP2 เพื่อพัฒนาครูผู้สอน

Share

นางพัทธนันท์ นิลพัฒน์  ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2 (สพป.ตรัง) เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรโครงงานนวัตกรรมจากประสบการณ์โลก IP2 โดยมีนางสาวสุเมตตา คงสง ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา ศึกษานิเทศก์ สพป.ตรัง เขต 2 คณะวิทยากร และครูผู้สอนวิชาสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ระดับชั้น ป.5 ซึ่งเป็นครูผู้สอนโรงเรียนขยายทางการศึกษา และครูผู้สอนที่สมัครใจเข้าร่วม ณ ห้องประชุมอันดามัน 3 สพป.ตรัง เขต 2 ระหว่างวันที่ 2-3 พฤษภาคม 2567

 

เพื่อพัฒนาครูผู้สอนให้มีความรู้ความเข้าใจวิธีการสอนด้วยโครงงานนวัตกรรมจากประสบการณ์โลก IP ๒   สังเกตการณ์จัดการเรียนรู้ของครูผู้สอนด้วยโครงการนวัตกรรมจากประสบการณ์โลก IP และเพื่อให้ผู้เรียนสามารถสร้างนวัตกรรมด้วยโครงการงานนวัตกรรมประสบการณ์โลก IP

 โดยวิทยากรใช้รูปแบบการบรรยาย และทำกิจกรรมกลุ่มการออกแบบ Implementation Plan การให้ผู้อบรมนำเสนอผลงานและออกแบบหน่วยการเรียนรู้ ตลอดถึงการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้รายชั่วโมงเพื่อคุณภาพของผู้เรียนต่อไป

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top